Službene stranice Općine Gornji Mihaljevec

Javni natječaj - komunalni djelatnik: domar

Javni natječaj za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – DOMAR 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -zamjena za bolovanje s punim radnim vremenom s obveznim probnim radom od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11):

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 • vozačka dozvola B kategorije.

 Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i             namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj    86/08, 61/11) ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka       16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi     („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

 

  Podaci o plaći

Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.315,24 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,10 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

 

Radno vrijeme

Radno vrijeme utvrđuje se jednokratno od 07.00 - 15.00

Na web stranici općine Gornji Mihaljevec http://www.gornjimihaljevec.hr/, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Osobe iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17.) da bi ostvarili/le pravo prednosti pri zapošljavanju koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni/e su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze u skladu s čl.103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju-Poveznica Ministarstva branitelja - dokazi potrebni za ostvarivanje prava.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja, a intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta na natječaj podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava, prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba se imenuje na određeno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca s punim radnim vremenom od 8 (osam) sati dnevno.

Natječaj je objavljen na web stranicama općine i na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PROČELNIK
Karlo Miljančić

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – DOMAR 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -zamjena za bolovanje s punim radnim vremenom s obveznim probnim radom od 3 mjeseca (original - pdf)