Registar ugovora sklopljenih u 2013. godini

 

 

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa od 30. listopada 2013. godine (Klasa:740-02/13-01/21; Urbroj: 514-09-13-04) o stvaranju 
preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
sklopile s fizičkim ili pravnim osobama, Općina Gornji Mihaljevec objavljuje evidenciju ugovora sklopljenih u  2013. godini.
STANJE NA DAN: 31.12.2013
RBR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S PDV-OM RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PLAĆANJE IZ  PRORAČUNA JEDINICE
(DA ili NE)
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE
1 ANEKS SPORAZUMA 02.01.2013 - 20% bruto troškova prema ispostavljenim fakturama do raskida ugovora OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU - DA  
2 UGOVOR O PROMIDŽBI 04.01.2013 1.080,00 1.350,00 1 godina LIST MEĐIMURJE DD 04.01.2014 DA  
3 UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI, KUPOPRODAJI ROBE 17.01.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do otkaza ugovora GRAFOPLAST - DA  
4 ANEKS UGOVORA O KORIŠTENJU  JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 12.02.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji do otkaza ugovora ELEKTRA ČAKOVEC - DA  
5 LICENČNI UGOVOR 11.04.2013 370,00 462,50 do raskida ugovora KONPLAST D.O.O. - DA  
6  UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 10.05.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji   NK JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC - DA  
7 UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 16.05.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji - NK BRATSTVO PRESEKA   DA  
8 KUPOPRODAJNI UGOVOR 07.08.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do raskida ugovora MESNA INDUSTRIJA- VAJDA - DA  
9 UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM KRAJNJEG KUPCA (PODUZETNIŠTVO) 15.07.2013 23.970,25 29.962,82 01.10.2013-30.09.2014 MEĐIMURJE PLIN D.O.O. 30.09.2014 DA  
10 ANEKS UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 01.07.2013 5.000,00 nema obvezu pdv-a 01.07.2013 - 31.12.2013 CVJEĆARNICA PALMA 31.12.2013    
11 UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 02.10.2013 3.110,00 nema obvezu pdv-a 02.10.2013 - 02.07.2014 KGM BIRO D.O.O. 02.07.2014    
12 UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 02.10.2013 6.000,00 nema obvezu pdv-a 02.10.2013 - 02.07.2014 DJEČJI VRTIĆ ZIPKA 02.07.2014    
13 UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE 31.10.2013 383,60 479,50 31.10.2013 BIEBRICHER MILENA 31.10.2013    
14 UGOVOR O KORIŠTENJU ŠPORTSKE DVORANE 30.10.2013 44.000,00 nema obvezu pdv-a 04.11.2013 - 30.04.2014 OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC 30.04.2014    
15 UGOVOR O PRODAJI ROBE 09.12.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do raskida ugovora KTC D.D   DA  
16 ANEKS UGOVORA O ZAKUPU GARAŽNOG PROSTORA 30.12.2013 250,00 312,50 01.01.2014 - 31.12.2014 PZ ČAKOVEC 31.12.2014 DA  
KLASA: 740-01/14-01/2
URBROJ: 2109/21-01-14-2
               NAČELNIK OPĆINE
                 Goran Lovrec v.r.