Odluka o imenovanju službenika za informiranje

        

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

            Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12), te članka 43 Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, donosi:

 O D L U K U

 o imenovanju službenika za informiranje

 u Općini Gornji Mihaljevec

 

 Članak 1.

 

Službenikom za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec imenuje se Gordana Golub, referentica za administrativne i računovodstvene poslove.

 Članak 2.

 

            Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 

-          redovito objavljuje informacije, sukladno Statutu, Poslovniku, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,

-          rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

-          osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

-          unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima Općine Gornji Mihaljevec,

-          uredno vodi katalog informacijama,

-          vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

 Članak 3.

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, (službenik za informiranje), te putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

 Usmeni zahtjev se podnosi osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Gornji Mihaljevec i o tome se sastavlja službena bilješka.

 Zahtjev se može podnijeti i putem telefona, na telefonski broj: 040/899-117 službeniku za informiranje, a u tome slučaju sastavlja se službena bilješka.

 Članak 4.

 

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara Općinskom načelniku.

 Članak 5.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje prava na pristup informacijama donesena na 24. Sjednici Općinskog vijeća od 31.07.2012. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ 09/12). Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavit će se na  Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                          NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                        Goran Lovrec  v.r.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

KLASA: 008-02/13-01/2

URBROJ: 2109/21-01-13-01

Gornji Mihaljevec, 11. listopad 2013.