Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12), te članka 43 Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec,  je donio Odluku o imenovanju službenika za informiranje u Općini Gornji Mihaljevec.

O D L U K A
o imenovanju službenika za informiranje
u Općini Gornji Mihaljevec

 Članak 1.

Službenikom za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec imenuje se Karlo Miljančić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • redovito objavljuje informacije, sukladno Statutu, Poslovniku, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,
  • rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
  • osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima Općine Gornji Mihaljevec,
  • uredno vodi katalog informacijama,
  • vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, (službenik za informiranje), te putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

Usmeni zahtjev se podnosi osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Gornji Mihaljevec i o tome se sastavlja službena bilješka.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona, na telefonski broj: 040/899-117 službeniku za informiranje, a u tome slučaju sastavlja se službena bilješka.

Članak 4.

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara Općinskom načelniku.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Gornji Mihaljevec Klasa: 008-02/15-01/1, Urbroj: 2109/21-01-15-01 od 10. rujna 2015. godine. Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavit će se na  Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

NAČELNIK
Goran Lovrec 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Gornji Mihaljevec (original -pdf)