1. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su 1. izmjene i dopune Proračuna općine Gornji Mihaljevec. Prihodi poslovanja povećani su za 88.000,00 kn, a rashodi poslovanja su povećani za 268.572,00 kn. Istovremeno su Rashodi za nabavu nefinacijske imovine smanjeni za 180.572,00 kn. Takvom preraspodjelom osiguralo se 15.000,00 kn za izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova.

 

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv Plan

Povećanje

smanjenje

1. izmjene

i dopune

6 Prihodi poslovanja 2.727.000,00 88.000,00 2.815.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 270.000,00 0,00 270.000,00
     
3 Rashodi poslovanja 1.737.000,00 268.572,00 2.005.572,00
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 1.245.000,00 - 180.572,00 1.064.428,00
Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4)) 15.000,00 0,00 15.000,00

 


B. RAČUN FINACIRANJA

 Konto  Naziv  Plan

 Povećanje

Smanjenje

 1. izmjene

i dopune

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
15.000,00 0,00 15.000,00
Neto finaciranje (8-5) 0,00  - 15.000,00  - 15.000,00
 
Ukupno prihodi i primici 2.997.000,00   88.000,00 3.085.000,00
Ukupno rashodi i izdaci 2.997.000,00  88.000,00   3.085.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00  0,00  0,00

 

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu (pdf)