Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu

              Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09.,153/09 , 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8.  sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

Članak 1.

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

Uređenje javnih površina:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Uređenje – sanacija nerazvrstanih cesta (izrada projektne dokumentacije)

Izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč

11.000,00

10.625,00

Uređenje parkova i središta naselja

92.000,00

21.082,50

Izvori sredstava:

- Proračun Republike Hrvatske, Županijska uprava za ceste, proračun Općine Gornji Mihaljevec

 

Izgradnja javne rasvjete:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Izgradnja javne rasvjete u naselju Gornja Dubrava, Vugrišinec, Gornji Mihaljevec, Izgradnja energetskih vodova na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

120.000,00

0,00

Izvori sredstava:

- Proračun Općine, ostali prihodi proračuna

 

Izgradnja vodovoda:

naziv

plan

izvršenje

Izgradnja vodovoda:

  • Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – Vukanovec i Bogdanovec

44.500,00

43.379,51

Izvori sredstava:

- Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/3

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03. 2014.g.

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                                                            Općinskog vijeća

                                                                                                                                            Josip Petković v.r.