Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

 

 

                 Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 8. sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donijelo je

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

 

Članak 1.

              Utvrđuju se da je tijekom 2013. godine izvršen Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec, kako slijedi:

 

R.B.

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

 

Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete

306.700,00

273.010,79

1.1.

Izdaci za dječje darove

6.700,00

4.090,10

1.2.

Tekuće donacije OŠ Gornji Mihaljevec

4.000,00

4.000,00

1.3.

Sufinanciranje boravka djece u vrtiću

296.000,00

264.920,69

2.

Javne potrebe iz oblasti sporta          

24.600,00

24.382,06

2.1.

Materijalni rashodi

6.000,00

5.279,00

2.2.

Tekuće donacije NK Bratstvo Preseka  

4.400,00

4.400,00

2.3.

Tekuće donacije NK Jedinstvo G.Mihaljevec

6.400,00

7.400,00

2.4.

Tekuće donacije NK Dubrovčan (veterani)

1.000,00

645,11

2.5.

Tekuće donacije ŠK G.Mihaljevec

4.400,00

4.400,00

2.6.

Tekuće donacije Streljačkom društvu G.Mihaljevec

1.600,00

1.600,00

2.7.

Tekuće donacije USR „Sport za sve“ D.Breg     

800,00

657,95

 

Javne potrebe iz oblasti kulture         

17.000,00

18.543,35

3.1.

- izdaci za organizaciju manifestacija    

15.000,00

16.543,35

3.2.

tekuće donacije KUU Lipa G.Mihaljevec

2.000,00

2.000,00

 

Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga

6.000,00

5.700,00

4.1.

Tekuće donacije UDVDR G.Mihaljevec             

2.000,00

2.000,00

4.2.

Tekuće donacije Udruzi umirovljenika G.Mihaljevec

2.000,00

2.450,00

4.3.

Tekuće donacije ostalim nespomenutim udrugama

2.000,00

1.250,00

 

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec       

4.700,00

4.576,03

 

Vatrogastvo i civilna zaštita   

56.250,00

46.793,38

6.1.

Usluge JVP Grada Čakovca

28.000,00

17.648,88

6.2.

Donacija DVD-u G.Mihaljevec

8.000,00

8.000,00

6.3.

Donacija DVD-u G.Dubrava      

4.000,00

4.937,50

6.4.

Donacija DVD-u Preseka

7.500,00

7.500,00

6.5.

Donacija DVD-u Martinuševec

4.000,00

4.000,00

6.6.

Donacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije

4.750,00

4.707,48

 

Javne potrebe iz oblasti informiranja

23.000,00

22.549,74

7.1.

Izdavanje općinskog lista Mihalovčan, objava akata i čestitki

23.000,00

22.549,74

 

Donacije političkim strankama

21.000,00

20.341,12

     

Članak 2.

            Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/4

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                Općinskog vijeća

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.