Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini

 

                Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8. sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

           

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

 

Članak 1. 

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.), kako slijedi:

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                      

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

 

Održavanje javnih površina                                                                             

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

 

Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                       

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

 

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna.

           

 

Ukupno tekuće održavanje cesta i javnih površina

Planirano: 215.100,00 kuna

Izvršeno: 219.789,90kuna

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           

- popravak javne rasvjete

- električna energija javne rasvjete

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno javna rasvjeta

Planirano: 46.300,00 kuna

Izvršeno: 44.227,12 kuna

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                            

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

 

Ukupno održavanje groblja i grobnih kuća

Planirano: 79.360,00 kuna

Izvršeno: 69.885,81 kuna

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                            

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje

Planirano: 6.150,00 kuna

Izvršeno: 6.106,41 kuna

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/5

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Općinskog vijeća:

                                                                                                                                  Josip Petković v.r.