Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013.godinu

                Na temelju članka 5. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 8. sjednici održanoj 18.03.2014. godine, donijelo je

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

 

Članak 1.

               Utvrđuju se da je tijekom 2013. godine izvršen Program Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec, kako slijedi:

 

R.B.

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

 

Naknada za novorođenu djecu

6.000,00

6.000,00

 

Pomoć za stanovanje – ogrjevno drvo

 

19.000,00

19.000,00

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/6

URBROJ: 2109/21-02-14-3

 

Gornji Mihaljevec, 18.03. 2014.g.

 

 

                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK                              

                                                                                                                                                                    Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                   Josip Petković v.r.