Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

             Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09 i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj  19.12. 2013. godine, donijelo je         

 

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Članak 1.

                Ovim Programom predviđa se gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Mihaljevec i to:

  1. Javne površine (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta),
  2. Nerazvrstane ceste,
  3. Javna rasvjeta,
  4. Opskrba pitkom vodom,
  5. Odvodnja i pročišćavanje voda.

               

Članak 2.

                Izgradnja i uređenje sljedećih javnih površina:

1) Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 277.000,00 kuna

                a) izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta

                b) izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

               

2) uređenje parkova i središta naselja u iznosu od 313.000,00 kuna.

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             590.000,00 kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Županijska uprave za ceste, proračun Općine, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

 

Članak 3.

                Izgradnja javne rasvjete i energetskih vodova

                Planira se izgradnje javne rasvjete u slijedećim naseljima  Gornja Dubrava,  Vugrišinec,  Gornji Mihaljevec (poduzetnička zona), Gornji Mihaljevec

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             260.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, ostali prihodi proračuna, proračun Republike Hrvatske

 

Članak 4.

                Izgradnja vodovoda i projektne dokumentacije

                Planira se slijedeća izgradnja i izrada projektne dokumentacije u iznosu od 140.000,00 kuna

  1. Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – od peradarnika (Pipo) prema Macincu – dužina 800 metara;
  2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije s biološkim pročistačem u naselju Gornji Mihaljevec.

____________________________________________________________________________________________Ukupno:                                                                                                                                              140.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine

 

Članak 5.

 

                Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/9

URBROJ: 2109/21-02-13-1

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                           Josip Petković v.r.