Izvješće o provedbi javnog natječaja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove u JUO Općine Gornji Mihaljevec objavilo je Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Na temelju rezultata prethodno provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja Povjerenstvo predlaže Kristinu Cvetković za prijam u službu na radno mjesto referenta za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (orginal - pdf)