JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec 

 

I. Predmet javnog natječaja je :

  1. stan, površine 20,99 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 1 sobe, hodnika, kupaonice i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec i
  2. stan, površine 35,00 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 2 sobe i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec.

 II. Početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 440,00 kn za stan od 20,99 m2 na k.č. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec te 560,00 kn za stan od 35,00 m2 na k.č. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec.

III. Pravo na podnošenje molbe za davanje stanova u najam imaju punoljetne osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,

2. da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Gornji Mihaljevec i to najmanje dvije godine bez prekida,

3. da podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam kao i članovi njegove obitelji na području Republike Hrvatske:

                        - nemaju u najmu stan u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

                        - da ne koriste stan u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec bez valjane pravne osnove,

                        - nisu otkupili stan po odredbama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

4. da ukupni prosječni neto prihod obitelji podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini (sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na koji drugi način) ne prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, a kod samaca iznos jednostrukog iznosa prosječene mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

            Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju se zadovoljiti kumulativno.

IV. Red prvenstva za davanje stanova u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

            1. dužina prebivališta na području Općine Gornji Mihaljevec,

            2. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

            3. imovinskog stanja,

            4. godina radnog staža,

            5. broja članova obitelji podnositelja zahtjeva,

            6. zdravstvenog stanja:

                        -prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji,

                        -hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.

V. Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti slijedeće isprave za sebe i sve članove domaćinstva:

            1. domovnicu u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

            2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegove obitelji s naznakom dužine prebivanja na području Općine Gornji Mihaljevec,

            3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtijeva i članove njegove obitelji, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima obitelji (ne starije od 6 mjeseci),

            4. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz točke III. ove Odluke,

            5. dokaze o visini prihoda članova obitelji (potvrda o ukupnim primanjima ovjerena pečatom i potpisana od poslodavca, uvjerenje porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu).

            6. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu – za sudionike

            7. dokaz o radnom stažu ( preslika radne knjige)

            8. dokaz o zdravstvenom stanju – za sudionike sa određenim invaliditetom.

Isprave iz ove točke dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerene preslike.

VI. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 15 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec. Natječaj će biti objavljen i na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

VII. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec i svi podnositelji imaju pravo prigovora na Listu reda prvenstva u roku od osam dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Načelniku općine.

VIII. Podizanje obrasca za prijavu na natječaj i predaja molbe obavlja se u uredu Općine, Gornji Mihaljevec 74, svakim danom u uredovno radno vrijeme od 7.00 – 15.00, utorkom od 12.00 – 20.00.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec, u zatvorenoj omotnici, preporučeno s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM - NE OTVARAJ“ ili neposredno u pisarnici Općine u uredovno vrijeme.

IX. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

X. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, ured općine ili na tel. 040/ 899-117.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Javni natječaj, original (pdf)