Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet javnog natječaja je poslovni prostor u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu, koji uključuje prostoriju u južnom dijelu Doma kulture glavne zgrade smještena između glavnog ulaza u Dom kulture sa jedne strane i telefonske centrale sa druge strane, skladišni prostor, zajednički hod nik i WC ukupno uporabne površine 5 3,34 m2, te terasa ukupne površine 32 m2. Namjena poslovnog prostora je ugostiteljstvo – tiha djelatnost.

 

Uvjeti natječaja:

 • poslovni prostor daje se u zakup na pet godina
 • početni iznos najamnine utvrđuje se u izn osu od 2.000,00 kuna
 • natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN : HR 3524850031860400003 sa svrhom doznake
 • jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
 • ja vni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj
 • pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

Ponuda mora sadržavati:

 • ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno naziv , adresu i OIB pravnog objekta 
 • ponuđenu cijenu - dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja
 • potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne starije od 21.rujna 2014.godine
 • bon 1 ne stariji od 31.07.2014. i b on 2 ne stariji od 21.rujna 2014.godine
 • potvrdu o nekažnjavan ju odgovorne osobe natjecatelja
 • ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

Rok za dostavu ponude je 07.listopad 2014.godine do 15,00 sati u Ured Općine na bilo koji način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omo tnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec u Do mu kulture u Gornjem Mihaljevcu ili osobnom dostavom.

Ponude se ne otvaraju javno. V II. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana raču najući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o o dabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatr ati da je odustao od natječaja.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899 - 117.

Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec, u Međimurskim novi nama, na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostor a u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (original pdf)