Povjerenstvo za komunalnog djelatnika-grobar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) 05/13), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,  dana  08.08.2018.godine, donosi:

 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar

I.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika -grobar

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika – grobar  imenuju se:

  1. Robert Veselko, vijećnik općine – za predsjednika;
  2. Jasenka Novak, zamjenica načelnika – za člana;
  3. Robert Kos, predsjednik Općinskog vijeća - za člana.

II.

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

      
  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem;
  • provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i
  • podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić v.r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar (original - pdf)