Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09, 49/11, 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 21. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je           

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 

Članak 1.

            Ovim Programom predviđa se gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Mihaljevec i to:

  1. Javne površine (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta),
  2. Nerazvrstane ceste,
  3. Javna rasvjeta,
  4. Odvodnja i pročišćavanje voda.

Članak 2.

  1. JAVNE POVRŠINE (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta)

1) Sportski i rekreacijski tereni u iznosu od 200.000,00 kuna.

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                  200.000,00 kn

___________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, proračun Međimurske županije, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

 

Članak 3.

  1. NERAZVRSTANE CESTE

1) Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 350.000,00 kuna

  1. a) izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta                       200.000,00 kn
  2. b) izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec                              150.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                               350.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, proračun Međimurske županije, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

Članak 4.

  1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKIH VODOVA

1) Izgradnje javne rasvjete u naseljima Gornja Dubrava, Vugrišinec, Gornji Mihaljevec  100.000,00 kn

2) Poduzetnička zona „Krč“ Gornji Mihaljevec                                                                 450.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                550.000,00kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, ostali prihodi proračuna, proračun Republike Hrvatske

Članak 5.

  1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE VODA

1) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije s biološkim pročistačem u naselju Gornji Mihaljevec.

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                100.000,00kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine

Članak 6.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine.

 

KLASA: 400-09/15-01/11

URBROJ: 2109/21-02-15-1

Gornji Mihaljevec, 27. studenoga 2015.

 

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Petković v.r.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (pdf)