Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Novčana pomoć osobama starijim od 65 godina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 02/19), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec  na 13. sjednici održanoj 24.09.2019. donosi

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima koji primaju mirovinu do 2.000,00kn i osobama starijim od 65 godina koji nemaju pravo na mirovinu, a  imaju mjesečna primanja manja od 2.000,00 kn

 

Predmet odluke

Članak 1.

            Donosi se Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koji nemaju pravo na mirovinu  s područja Općine Gornji Mihaljevec.

Uvjeti za isplatu jednokratne novčane pomoći

Članak 2.

            Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gornji Mihaljevec.

Iznosi jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

Članak 3.

            Jednokratna novčana pomoć  se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:

  • 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000,00 kn
  • 200,00 kn isplaćuje se osobama starijim od 65 godina koji nemaju pravo na mirovinu

 Korisnici mirovina

Članak 4.

            Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata sukladno članku 3. ove odluke ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Osiguranje financijskih sredstava

Članak 5.

            Financijska sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći  osigurana su u Proračunu Općine Gornji Mihaljevec.

 Način isplate

Članak 6.

            Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati tijekom prosinca tekuće godine na tekuće račune umirovljenika i osoba starijih od 65 godina koji nemaju pravo na mirovinu

            Iznimno, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji nemaju tekuće račune jednokratna novčana pomoć će se isplatiti u gotovini.

Podnošenje zamolbe za isplatu

Članak 7.

            Oni  koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:

  • odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne)
  • broj tekućeg računa
  • kopija važeće osobne iskaznice
  • potvrdu porezne o visini dohodka (za osobe starije od 65 godina koji nemaju pravo na mirovinu)

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

Oni koji žele ostvariti pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći, trebaju dati privolu Općini Gornji Mihaljevec za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.

Osobni podaci  prikupljaju se u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći, te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina Gornji Mihaljevec kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.

Općina Gornji Mihaljevec jamči da prikupljene osobne podatke neće koristiti u druge svrhe niti ih neosnovano davati na korištenje ili uvid trećim osobama.

Osobni podaci  prikupljeni radi isplate jednokratnih novčanih pomoći mogu se davati na uvid jedino Poreznoj upravi i Državnom uredu za reviziju te drugim državnim tijelima koja su zakonom ovlaštena za nadzor poslovanja Općine Gornji Mihaljevec.

Završna odredba

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:550-01/19-01/10

URBROJ: 2109/21-01-19-1

Gornji Mihaljevec,24.09.2019 

Predsjednik Općinskog vijeća
Robert Kos v.r.

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima (original pdf)

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak