Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

             

                         

 

      REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

   O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

            Temeljem članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 11. srpnja 2014. godine, donosi

 

P L A N   P R I J M A 

U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

ZA 2014. GODINU

I.

            Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika i izvršitelja javnih radova u Jedinstvenom upravnom odjelu za 2014. godinu.

 II.

            Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec te njegovim Izmjenama i dopunama sistematizirano je osam radnih mjesta:

 

 1. Pročelnik – 1 izvršitelj,
 2. Upravno – administrativni referent – 1 izvršitelj,
 3. Referent za proračun i financije – 1 izvršitelj,
 4. Komunalni referent (komunalni redar) – 1 izvršitelj,
 5. Čistač – 1 izvršitelj,
 6. Komunalni radnik (grobar) – 1 izvršitelj,
 7. Komunalni radnik (domar) – 1 izvršitelj,
 8. Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj.

 

            Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec popunjena sljedeća radna mjesta na neodređeno vrijeme:

 

 1. Komunalni referent (komunalni redar) – 1 izvršitelj,
 2. Komunalni radnik (grobar) – 1 izvršitelj,
 3. Komunalni radnik (domar) – 1 izvršitelj,
 4. Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj.

 

            Ostala radna mjesta su nepopunjena.

III.

             Planira se novo zapošljavanje službenika u 2014. godini.

 1. Radno mjesto pročelnika – 1 izvršitelj; stručno znanje magistar struke ili stručni specijalist  pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja na  neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 (četiri) sata dnevno. 
 2. Radno mjesto Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj; stručno znanje SSS ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

IV.

            Utvrđuje se prijam jednog vježbenika u 2014. godini – SSS ili VSS smjer upravni referent, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od jedne godine, u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

            Prijam osobe vršit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a provodit će se ukoliko budu osigurana sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 V.

            Utvrđuje se prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme radi povećanog obima poslova na području komunalne djelatnosti, 8 izvršioca, prema posebnom Programu javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područni ured Čakovec, a provodit će se ukoliko budu osigurana sredstva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji osigurava sredstva financiranja.

   VI.

            Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina pripadnici romske nacionalne manjine u natječaju za popunu navedenih nepopunjenih mjesta imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidati – pripadnici romske nacionalne manjine dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

 VII.

            Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj web  stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

Klasa: 022-05/14-01/1                                                                                      NAČELNIK

Urbroj: 2109/21-14-01-1                                                                               Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 11.07.2014.godine

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

 

 

 

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta