Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

                 

     

                

      REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

         OPĆINSKI NAČELNIK

 

            Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/13), općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 16.07.2014.godine, donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec

I. 

            Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedu natječaja Općine Gornji Mihaljevec.

 

            U Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec imenuju se:

  1. Goran Lovrec, načelnik Općine Gornji Mihaljevec – za predsjednika;
  2. Darko Horvat, zamjenik načelnika Općine Gornji Mihaljevec – za člana;
  3. Robert Veselko, član Odbora za provedbu natječaja  - za člana.

II.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

            -  utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;

            - utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane  natječajem;

            -  provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;

            -  provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i

            - podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

 

 III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

                                                                                                         

KLASA: 112-01/14-01/1                                                                                          NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-14-1                                                                                      Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 16.07.2014.godine                                                         

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta