Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

        

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

            Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12), te članka 43 Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, donosi:

 O D L U K U

 o imenovanju službenika za informiranje

 u Općini Gornji Mihaljevec

 

 Članak 1.

 

Službenikom za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec imenuje se Gordana Golub, referentica za administrativne i računovodstvene poslove.

 Članak 2.

 

            Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 

-          redovito objavljuje informacije, sukladno Statutu, Poslovniku, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,

-          rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

-          osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

-          unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima Općine Gornji Mihaljevec,

-          uredno vodi katalog informacijama,

-          vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

 Članak 3.

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, (službenik za informiranje), te putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

 Usmeni zahtjev se podnosi osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Gornji Mihaljevec i o tome se sastavlja službena bilješka.

 Zahtjev se može podnijeti i putem telefona, na telefonski broj: 040/899-117 službeniku za informiranje, a u tome slučaju sastavlja se službena bilješka.

 Članak 4.

 

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara Općinskom načelniku.

 Članak 5.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje prava na pristup informacijama donesena na 24. Sjednici Općinskog vijeća od 31.07.2012. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ 09/12). Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavit će se na  Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                          NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                        Goran Lovrec  v.r.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

KLASA: 008-02/13-01/2

URBROJ: 2109/21-01-13-01

Gornji Mihaljevec, 11. listopad 2013.

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta