Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

REPUBLIKA HRVATSKA            
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA            
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC            
OPĆINSKI NAČELNIK            
               
               
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 31. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 16/05. i 10/09.), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 04.02.2013. godine, donosi        
               
               
PLAN NABAVE
za 2013. godinu
               
Članak 1.
Plan nabave donosi se za proračunsku 2013. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, 
vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom       
trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).            
               
Za nabavu čije je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave
i procijenjenoj vrijednosti nabave.            
               
Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni
Plan nabave za 2013. godinu.            
               
Članak 2.
Plan nabave donosi se u roku od 60 dana od dana donošenje Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu. Plan nabave za 2013. godinu mora  
biti dostupan na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec do 30. lipnja 2014. godine.          
Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu objavljuju se na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec u roku od 8 dana od      
dana donošenja. Općina Gornji Mihaljevec, kao javni naručitelj, dužna je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti  
podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te svaka kasnija izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu.  
               
Članak 3.
Općina Gornji Mihaljevec je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi, te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih 6 mjeseci, te isti objaviti   
na svojim internetskim stranicama.            
Članak 4.
Općina Gornji Mihaljevec može započeti postupak javne nabave i prije donošenja Plana nabave za 2013. godinu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.  
               
Članak 5.
TABELE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna        
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  ROBE:       mj/god. mj/god.  
  Električna energija - općinski objekti i javna rasvjeta 62.400,00 - - - - Bag. nabava
  Plin 26.800,00 - - - - Bag. nabava
  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.400,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 117.600,00          
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  USLUGE:       mj/god. mj/god.  
  Tekuće održavanje puteva - šljunčanje 45.000,00 - - - - Bag. nabava
  Tekuće održavanje puteva - rad građevinskim strojem 35.960,00 - - - - Bag. nabava
  Usluge promidžbe i informiranja 29.600,00 - - - - Bag. nabava
  Geodetsko katastarske usluge 21.600,00 - - - - Bag. nabava
  Ostale intelektualne usluge 58.400,00 - - - - Bag. nabava
  Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 60.000,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 250.560,00          
               
               
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  RADOVI:       mj/god. mj/god.  
  Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta (proj. dok.) 56.000,00 - - - - Bag. nabava
  Sanacija nerazvrstane cesta u naselju G.Mihaljevec (kbr. 90) 26.400,00 - - - - Bag. nabava
  Izgradnja vodovoda i kanalizacije 32.000,00   - - - Bag. nabava
  Izgradnja javne rasvjete (naselja) 20.000,00 - - - - Bag. nabava
  Obnova doma kulture Preseka 56.000,00 - - - - Bag. nabava
  Obnova vatrogasnog doma u Preseki 32.000,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 222.400,00          
               
TABELA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA iznad 70.000,00 kuna            
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  ROBE:       mj/god. mj/god.  
  ……………..            
  UKUPNO 0,00          
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  USLUGE:       mj/god. mj/god.  
E-MV: 1/13 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Parka Mladosti u Gornjem Mihaljevcu 100.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 2/2013 10/2013  
  UKUPNO 0,00          
               
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  RADOVI:       mj/god. mj/god.  
E-MV: 2/13 Obnova doma kulture Gornji Mihaljevec 73.600,00 Otvoreni postupak Ugovor 5/2013 9/2013  
E-MV: 3/13 Izgradnja javne rasvjete (zona) 160.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 7/2013 12/2013  
E-MV: 4/13 Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta 208.000,00 Otvoreni postupak Ugovor 7/2013 12/2013  
  UKUPNO 208.000,00          
               
Članak 6.
Ovaj Plan nabave za 2013. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec, a primjenjuje se u 2013. godini.    
               
NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
               
KLASA: 400-09/13-01/5            
URBROJ: 2109/21-01-13-1         NAČELNIK 
Gornji Mihaljevec, 04.02.2013.g.         Franjo Kovačić
               

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta