Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

   

           

                  

     REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

                Na temelju članka 6.st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” 125/11) i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 372-03/14-01/6, URBROJ: 2109/21-02-14-1) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec 

I. Predmet javnog natječaja je :

  1. Poslovni prostor u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu, koji uključuje prostoriju u južnom dijelu Doma kulture glavne zgrade smještena između glavnog ulaza u Dom kulture sa jedne strane i telefonske centrale sa druge strane, skladišni prostor, zajednički hodnik i WC ukupno uporabne površine 53,34 m2, te terasa ukupne površine 32 m2.

Namjena poslovnog prostora je ugostiteljstvo – tiha djelatnost.

II. Uvjeti natječaja

                - poslovni prostor daje se u zakup na pet godina

                - početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 1.700,00 kuna

                - natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.700,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN: HR3524850031860400003 sa svrhom doznake – jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine    Gornji Mihaljevec, model HR68, PNB 7706-OIB uplatitelja

                - javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj

                - pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom    predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

III. Ponuda mora sadržavati:

                - ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno  naziv, adresu i OIB pravnog objekta

                - ponuđenu cijenu

                - dokaz o uplaćenoj jamčevini

                - izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja

                - potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne starije od 24.listopada 2014.godine

                - bon 1 ne stariji od 31.07.2014. i bon 2 ne stariji od 24.listopada 2014.godine

                - potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe natjecatelja

                - ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

IV. Rok za dostavu ponude je 04.studeni 2014.godine do 15,00 sati u Ured Općine bez obzira na način dostave.

V. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu ili osobnom dostavom.

VI. Ponude se ne otvaraju javno.

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

IX. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.

X. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XI. Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XII. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.

XIII. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec, u lokalnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

KLASA:  372-03/14-01/6                                                                                                                NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-14-6                                                                                                              Goran Lovrec v.r.

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta