Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (« Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04.) i članka16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 16/05), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec, na 9. sjednici održanoj 28.04. 2006.godine, donosi

 

O D L U K U

o komunalnom redu Općine Gornji Mihaljevec

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

          Ovom se Odlukom propisuju načela i postupci za unapređenje i zaštitu komunalnog reda na području Općine Gornji Mihaljevec (u daljnjem tekstu: Općina), a naročito odredbe o:

a)      uređenju naselja,

b)      održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

c)      korištenju javnih površina,

d)     skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

e)      uklanjanju snijega i leda,

f)       uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

g)      zbrinjavanje otpadnih voda i odvodnja s javnih površina,

h)      mjere za provođenje komunalnog reda i

i)        druge poslove predviđene zakonom ili drugim propisom.

 

Članak 2.

          Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec (u daljnjem tekstu: Odjel), u obavljanju poslova iz svog djelokruga, dužan je osigurati zaštitu i brinuti se o unapređenju komunalnog reda na području Općine.

          Osnivanje, ustrojstvo i djelokrug Odjela propisano je Odlukom o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

 

Članak 3.

          Nadzor nad provedbom odredbi iz članka 1. Odluke o komunalnom redu Općine Gornji Mihaljevec (u daljnjem tekstu: Odluka) provodi komunalno redarstvo.

          Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

 

Članak 4.

          Odjel i komunalno redarstvo dužni su surađivati s Mjesnim odborima koji djeluju na području Općine, radi unapređenja i zaštite komunalnog reda na području Općine.

 

Članak 5.

          Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

a)      javne prometne površine: ulica, cesta, biciklistička i pješačka staza, stajališta javnog prometa i druge slične površine,

b)      javne zelene površine: park, šetalište, drvored, živica, cvjetnjak, rekreacijska površina, travnjak, zelenilo uz objekte, spomenike, dječja igrališta i sportske objekte, zelenilo duž prometnica i

c)      druge slične površine čije je održavanje od javnog interesa.

 

II  UREĐENJE NASELJA

 

Članak 6.

          Uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se:

a)      označavanje građevina,

b)      uređenje i održavanje građevina, ograda, okućnica i neizgrađenih građevinskih zemljišta,

c)      postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi,

d)     održavanje javnih građevina, postavljanje i održavanje spomen obilježja,

e)      postavljanje reklama i natpisnih ploča,

f)       plakatiranje i

g)      obavljanje drugih poslova za uređenje naselja

 

Označavanje građevina

 

Članak 7.

          Svaka građevina koja se nalazi na području Općine, osim pomoćnih i gospodarskih građevina, mora biti obilježena kućnim brojem.

          Kućni broj mora biti istaknut na građevini, na vidljivom mjestu s njene ulične strane.

          Kućni broj ispisuje se na pločici od materijala koji je zaštićen od rđe, bijelim slovima na plavoj podlozi ili na drugi estetski i funkcionalno primjeren način.

 

Članak 8.

          Za isticanje i održavanje kućnog broja odgovoran je vlasnik ili korisnik građevine, odnosno osoba kojoj je vlasnik povjerio održavanje građevine.

         

Uređenje i održavanje građevina, ograda, okućnica i neizgrađenih građevinskih zemljišta

 

Članak 9.

          Vanjski dijelovi građevine (pročelje i njegovi elementi), okućnice i ograde moraju biti uredni i čisti, redovito se održavati, a eventualna oštećenja se moraju popraviti.

          Vlasnik ili korisnik građevine dužan je brinuti o izgledu vanjskih dijelova građevine, okućnice, ograde, zajedničkih dijelova građevine i pripadajućeg prostora za odlaganje smeća.

          Vlasnik ili korisnik građevine koja ugrožava sigurnost ljudi, na drugi način ugrožava ili estetski nagrđuje okolinu dužan je po rješenju komunalnog redara ukloniti nedostatke u roku određenom rješenjem, a najduže u roku od 12 mjeseci.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik građevine ne ukloni nedostatke iz stavka 3. ovog članka, u roku određenom rješenjem, nedostatke će ukloniti Odjel na trošak vlasnika ili korisnika građevine.

 

Članak 10.

          Zabranjeno je lijepiti plakate, crtati, šarati, te na drugi način nagrđivati ili uništavati pročelja građevina i ograda.

          Zabranjeno je naslanjati bicikle, motocikle, te druge predmete na pročelja građevina i ograda.

          Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim mjestima koja su okrenuta prema javnim površinama vješati rublje, posteljinu, tepihe i slične predmete.

 

Članak 11.

          Ograde uz javne površine moraju biti uredne, čiste i uređene na estetski prihvatljiv način, te ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za prolaznike i normalno odvijanje prometa.

          Ograde od ukrasne živice moraju biti uredne i redovito održavane, u smislu stavka 1. ovog članka.

          Za uređivanje i održavanje ograda odgovoran je vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem se ograda nalazi.

          Vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem se nalazi ograda koja ima nedostatak iz stavka 1. ovog članka dužan je po rješenju komunalnog redara ukloniti te nedostatke u roku određenom rješenjem.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik ne ukloni nedostatke iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne postupi po rješenju komunalnog redara, nedostatke će ukloniti Odjel na trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 12.

          Vlasnik ili korisnik dvorišta građevina i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je navedene površine redovito uređivati i održavati.

          Na temelju rješenja komunalnog redara, vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem se nalazi drveće, ukrasno bilje, te ostali predmeti koji svojim položajem ugrožavaju javnu površinu, objekat, uređaje komunalne infrastrukture i slično, dužan je iste ukloniti ili sanirati.

          Ako vlasnik ili korisnik dvorišta građevina i neizgrađenog građevinskog zemljišta ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka, rješenje će izvršiti Odjel na trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 13.

          Na okućnicama, dvorištima i neizgrađenim građevinskim zemljištima nije dopušteno skladištenje glomaznog otpada, rabljenih vozila, njihovih dijelova i opreme, građevinskog materijala i sličnih predmeta, osim ako to nije djelatnost pravnih ili fizičkih osoba, koja se obavlja na prostoru za koji pravne ili fizičke osobe imaju dozvolu za obavljanje tih djelatnosti.

 

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi

 

Članak 14.

          Na javne prometne površine i druge prometne putove na javnim površinama mora se postaviti javna rasvjeta.

          Objekti javne rasvjete moraju se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

          Na objekte javne rasvjete mogu se postavljati transparenti, reklame, obavijesti, ukrasne zastave i slični predmeti uz prethodno pribavljenu suglasnost Odjela, ali tako da ne ometaju namjenu objekta.

 

Članak 15.

          Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju poduzeća koja obavljaju djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacija.

          Poduzeća iz stavka 1. ovog članka dužna su javne telefonske govornice i poštanske sandučiće držati uredne i u ispravnom stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.     

          Javne telefonske govornice postavljaju se uz suglasnost Odjela i prema odobrenju nadležnih institucija, ukoliko je to zakonom predviđeno.

 

Članak 16.

          Zabranjeno je oštećivati, uništavati, prljati i nagrđivati, odnosno na drugi način nenamjenski koristiti komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi.

 

Članak 17.

          Na javnim površinama koja se nalaze na području Općine, mogu se postavljati skulpture, dječja igrališta, klupe za sjedenje i slični objekti.

          Odjel, odnosno pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje objekata iz stavka 1. ovog članka, dužni su ih redovito održavati i osigurati njihovu ispravnost i čistoću.

 

Članak 18.

          Na javnim površinama u Općini moraju se postavljati posude za otpatke i drugi slični predmeti.

          Posude za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i moraju biti estetski oblikovane.

          Zabranjeno je postavljanje posuda za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće, stupove za isticanje zastava, kao i na drugim mjestima gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet.

 

Održavanje javnih građevina, postavljanje i održavanje spomen obilježja

 

Članak 19.

          Javne građevine (kulturne, upravne, sportske i slične građevine), rekreacijske javne površine, sportska i druga igrališta moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

          Urednost i ispravnost površina i građevina iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati Odjel, odnosno pravna ili fizička osoba kojima je Odjel povjerio obavljanje tih poslova.

 

Članak 20.

          Na javnim površinama koja se nalaze na području Općine, mogu se postavljati spomenici, spomen ploče i slična spomen obilježja.

          Spomenici, spomen ploče i slična spomen obilježja postavljaju se uz suglasnost Vijeća i prema odobrenju nadležnih institucija, ukoliko je to zakonom predviđeno.

          Odjel, odnosno pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje spomen obilježja iz stavka 1. ovog članka, dužni su ih redovito održavati i osigurati njihovu urednost i čistoću.

 

Postavljanje reklama i natpisnih ploča

 

Članak 21.

          Na području Općine mogu se postavljati reklame, reklamne i natpisne ploče poslovnih prostora, reklamne konstrukcije, elementi za svjetlosnu dekoraciju, jarboli za zastave, transparenti i drugi slični predmeti na temelju rješenja Odjela i prema odobrenju nadležnih institucija, ukoliko je to zakonom predviđeno.

          Predmeti iz stavka 1. ovog članka, koji su postavljeni uz javne prometne površine, ne smiju svojim položajem i oblikom smanjiti preglednost sudionika prometa, te na drugi način ugrožavati sigurnost ljudi i normalno odvijanje prometa.

 

Članak 22.

          Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, odnosno vlasnici ili korisnici predmeta iz članka 21. ove Odluke dužni su te predmete održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju.

          Na temelju rješenja komunalnog redara, vlasnici ili korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su ukloniti rješenjem utvrđene nedostatke na predmetima iz članka 21. ove Odluke, u roku određenom rješenjem.

          Ukoliko vlasnici ili korisnici iz stavka 1. ovog članka ne postupe po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Odjel na trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 23.

          Reklame, odnosno reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji i ostali predmeti čija je svrha oglašavanje i isticanje reklama moraju biti tehnički i estetski oblikovani, te postavljeni u skladu s izgledom okoline ili građevine.

          Predmeti iz stavka 1. ovog članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale treba obnoviti, zamijeniti, odnosno ukloniti.

 

Članak 24.

          Natpisne ploče poslovnih prostora na građevini moraju biti čitljive, jezično ispravne, uredne, te tehnički i estetski oblikovane.

          Natpisne ploče ne smiju svjetlom i zvukom ometati mir drugim korisnicima građevine i susjedima.

          Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su ukloniti natpisne ploče u roku od 30 dana od prestanka obavljanja djelatnosti ili preseljenja iz građevine u kojoj su obavljali djelatnost.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ne ukloni natpisnu ploču u roku iz stavka 4. ovog članka, uklonit će je Odjel na njegov trošak.

 

Članak 25.

          Zastave, transparenti, te drugi prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na građevine ili javne površine u vrijeme praznika ili posebnih prigoda, moraju biti uredni i čisti.

          Predmeti iz stavka 1. ovog članka moraju se ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

 

Plakatiranje

Članak 26.

          Plakati, oglasi i drugi slični predmeti (u daljnjem tekstu: plakati) na području Općine mogu se isticati na oglasnim pločama i oglasnim stupovima postavljenim u tu svrhu.

          Mjesta za postavljanje oglasnih ploča i oglasnih stupova određuje Odjel.

          Iznimno, u određenim situacijama, a posebno u vrijeme izbornih aktivnosti Odjel može odobriti isticanje plakata i na drugi način, bez oštećivanja komunalnih objekata, uređaja u općoj uporabi, građevina i drugih objekata.

 

Članak 27.

          Zabranjeno je postavljanje plakata na površinama koje nisu predviđene za plakatiranje.

          Skidanje plakata i čišćenje površina koja nisu predviđena za plakatiranje izvršit će se na trošak oglašivača.

 

 

III  ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 28.

          Javna površina ne smije se onečišćavati bacanjem ili ostavljanjem otpada, na drugi način uništavati ili onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

a)      bacanje ili ostavljanje otpada izvan posuda za smeće, kao i druge radnje kojima se onečišćuje javna površina,

b)      bacanje gorućih predmeta u posude za smeće,

c)      oštećivanje posuda za smeće,

d)     popravak, servisiranje i pranje vozila na javnim površinama,

e)      ispuštanje otpadnih voda i gnojnica,

f)       bacanje otpada u potoke, jezera, na obale i druge slične površine,

g)      paljenje otpada i

h)      obavljanje bilo kakvih radnji kojima se onečišćuje i uništava javna površina.

 

Uređenje i održavanje zelenih površina

 

Članak 29.

          Zelenom površinom, u smislu ove Odluke, smatra se park, šetalište, drvored, živica, cvjetnjak, rekreacijska površina, travnjak, zelenilo uz objekte, spomenike, dječja igrališta i sportske objekte, zelenilo duž prometnica i druge slične površine.

         Javnom zelenom površinom smatra se površina iz stavka 1. ovog članka, koja je u vlasništvu Općine.

 

Članak 30.

         Pod održavanjem javne zelene površine smatra se:

a)      obnova biljnog materijala,

b)      podrezivanje stabala i grmlja, uklanjanje i zamjena dotrajalih i neizlječivih stabala,

c)      okopavanje i pljevljenje živice i grmlja,

d)     košnja trave,

e)      uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

f)       održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

g)      preventivno djelovanje na zaštiti zelenila,

h)      održavanje naprava na javnoj zelenoj površini u urednom stanju,

i)        postavljanje zaštitnih ograda na mjestima ugroženim od uništavanja,

j)        obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine i

k)      obavljanje drugih poslova u cilju zaštite i održavanja javnih zelenih površina.

 

Članak 31.

          Za održavanje javnih zelenih površina odgovoran je Odjel, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih zelenih površina.

 

Članak 32.

          Vlasnik individualne stambene građevine, vlasnik ili korisnik poslovne građevine, dužan je osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje mu pripada.

          Vlasnik ili korisnik neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je održavati i uređivati zelene površine na tom zemljištu.

        

Članak 33.

          Komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku ili korisniku zelene površine uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla, odnosno samo pojedinih grana, koje bi svojim padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, komunalnih objekata, normalno odvijanje prometa i slično.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Odjel na trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 34.

          Radi zaštite javne zelene površine, zabranjeno je:

a)      rezanje i skidanje grana s drveća i grmlja,

b)      guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, stavljanje plakata, te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

c)      neovlašteno skidanje plodova drveća i grmlja, trganje cvijeća, vađenje cvjetnih travnatih busenova,

d)     kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

e)      bacanje otpadaka i drugih predmeta na javne zelene površine,

f)       paljenje biljnog i komunalnog otpada na javnim zelenim površinama,

g)      oštećivanje opreme i uređaja na javnim zelenim površinama,

h)      puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja, gnojnica i svako drugo zagađivanje,

i)        vožnja biciklom, motorom i automobilom, guranje kolica za teret, parkiranje i zaustavljanje na javnim zelenim površinama,

j)        loženje vatre i potpaljivanje stabala,

k)      odlaganje smeća i

l)        drugo nenamjensko korištenje i uništavanje javnih zelenih površina.

 

Članak 35.

         Na javnoj zelenoj površini može se, uz posebno rješenje Odjela, dozvoliti:

a)      rezanje grana i vrhova, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva,

b)      prekapanje javne zelene površine,

c)      prenamjena zelene površine,

d)     postavljanje uređaja, naprava, reklamnih panoa, štandova, pokretnih radnji i slično,

e)      odlaganje građevinskog i drugog materijala,

f)       sadnja zelenila i

g)      obavljanje drugih radnji.

 

Članak 36.

          Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je postavljanje novih električnih, telefonskih, vodovodnih, plinskih i drugih vodova, te izvođenje građevinskih i drugih radova, uz prethodno pribavljenu suglasnost Odjela i pravnih i fizičkih osoba koje se nalaze u susjedstvu i obvezu izvoditelja radova da uspostavi prijašnje stanje na javnoj zelenoj površini.

          Ukoliko izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, učinit će to Odjel na njegov trošak.

 

Članak 37.

          Izvoditelj radova na javnoj zelenoj površini dužan je pri iskopu odstraniti plodnu zemlju (humusni sloj) u cjelokupnoj debljini bez primjesa neplodnog materijala i deponirati je na određenom mjestu, te nakon izvršenih radova vratiti, odnosno uspostaviti prijašnje stanje javne površine.

 

Članak 38.

          Prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova na javnoj zelenoj površini, izvoditelj je dužan zaštiti stabla i to tako da se debla stabala oblože oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla.

 

Članak 39.

          Osoba koja namjerno, ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

 

Članak 40.

          Vozila koja sudjeluju u prometu na području Općine ne smiju onečišćavati i uništavati javne površine i prometnice na način da vozila ili njihove prikolice i drugi poljoprivredni priključci nanose blato, zemlju i slično na javne površine i prometnice i okretanje na istim.

          Iz vozila i iz njihovih prikolica te drugih poljoprivrednih priključaka ne smije se prosipati, niti curiti materijal koji se prevozi.

 

 

IV  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 41.

          Na području Općine mogu se postavljati pokretne naprave na temelju rješenja Odjela.

          Pokretnim napravama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se štandovi, klupe i kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka i slično, hladnjaci za sladoled, prodaja balona, ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodova, pozornice i druge slične naprave.

          Pokretnim napravama smatraju se i stolovi i stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, te šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, cirkus, luna park, te druge zabavne radnje.

 

Članak 42

          Postavljene pokretne naprave i njihov okoliš moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a dotrajale, uništene ili neuredne pokretne naprave moraju se zamijeniti novima.

          Komunalni redar će rješenjem narediti uređenje neurednih i neispravnih pokretnih naprava, odnosno njihovo uklanjanje, u roku određenom rješenjem.

          Ukoliko vlasnici ili korisnici pokretnih naprava iz članka 41. ove Odluke ne postupe po rješenju komunalnog redara, Odjel će ukloniti pokretne naprave na trošak njihovih vlasnika ili korisnika.

 

Članak 43.

          Pokretne naprave ne smiju onemogućavati ili otežavati korištenje građevina i zemljišta, ugrožavati sigurnost ljudi i normalno odvijanje prometa, te uzrokovati uništavanje ili onečišćavanje javnih površina.

      

Članak 44.

          Pokretne naprave mogu stajati na određenom mjestu onoliko vremena koliko je to određeno rješenjem.

          Po isteku rješenjem odobrenog vremena, vlasnik ili korisnik pokretne naprave dužan je napravu ukloniti i to najkasnije u roku 24 sata po isteku odobrenog vremena, ili najkasnije u roku 24 sata od isteka vremena zatražiti od Odjela produženje vremena.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik pokretne naprave ne postupi na način iz prethodnog stavka, komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje te naprave na trošak njenog vlasnika ili korisnika.

         

Članak 45.

          Ukoliko vlasnik ili korisnik pokretne naprave postavi pokretnu napravu na području Općine protivno rješenju Odjela, ili bez rješenja Odjela, komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje te naprave na trošak vlasnika ili korisnika

 

Članak 46.

          Na području Općine mogu se postavljati kiosci za razne namjene.

          Kiosci se postavljaju na temelju rješenja Odjela i prema odobrenju nadležnih institucija, ukoliko je to zakonom predviđeno.

 

Članak 47.

          Kiosci i njihov okoliš moraju biti uredni i ispravni.

          Komunalni redar će rješenjem narediti uređenje neurednih i oštećenih kioska, odnosno uklanjanje istih, u roku određenom rješenjem.

          Ukoliko vlasnici ili korisnici kioska ne postupe po rješenju komunalnog redara, Odjel će ukloniti kioske na trošak njihovih vlasnika ili korisnika.

 

Članak 48.

          Na javnoj površini može se uz rješenje Odjela odobriti:

 

a)      privremeno odlaganje građevinskog materijala, postavljanje skele i slično,

b)      prekapanje javnih površina radi popravaka ili građenja komunalnih instalacija, uređenja ulaznih kolnika (betoniranje, asfaltiranje, tlakovci i slično) i

c)      prenamjena javne površine.

Članak 49.

          Zabranjeno je korištenje javnih površina na način predviđen člankom 48. ove Odluke bez rješenja Odjela, ili suprotno rješenju Odjela, odnosno suglasnosti nadležnih institucija, ukoliko je to zakonom predviđeno.

 

Članak 50.

          Javna površina može se privremeno zaposjesti radi utovara ili istovara materijala, uz obvezu da se istovareni materijal ukloni s javne površine u roku od 24 sata.

          Na temelju rješenja Odjela, javnu površinu moguće je zaposjesti i dulje od 24 sata za namjenu navedenu u stavku 1. ovog članka, a rješenjem će se odrediti uvjeti, rok i obveza plaćanja naknade za privremeno zaposjedanje javne površine, te potreba dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

          Javna površina može se privremeno zaposjesti radi utovara ili istovara robe, na način da se ne ometa normalno odvijanje prometa i uz obvezu da se odložene stvari odmah uklone.

 

V.  SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

 

Članak 51.

          Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

          Pod postupanjem s otpadom, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje otpada.

 

Članak 52.

          Poslove skupljanja, razvrstavanja, odvoza i odlaganja otpada obavlja trgovačko društvo registrirano za obavljanje navedenih djelatnosti (u daljnjem tekstu: koncesionar).

          Koncesionar je dužan osigurati obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, suvremenim radnim sredstvima, vozilima i drugim pomagalima.

 

Članak 53.

          Davanje koncesije, način obavljanja poslova skupljanja, razvrstavanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, te visina naknade za skupljanje komunalnog otpada uređuje se zaključkom koji donosi Vijeće, na način određen Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim aktima Općine.

        

Članak 54.

          U organizirano zbrinjavanje komunalnog otpada, sukladno ovoj Odluci, drugim aktima Općine i pravilima koje donosi koncesionar, obvezni su se uključiti svi vlasnici ili korisnici stambenih, poslovnih i drugih objekata s područja Općine.

          Svi vlasnici ili korisnici stambenih, poslovnih i drugih objekata dužni su odlagati komunalni otpad u posebnim posudama za otpad.

          Koncesionar nabavlja posude za otpad, čisti ih i održava u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

          Korisnik usluge odvoza komunalnog otpada dužan je provoditi naputke koncesionara, a u svezi skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

 

Članak 55.

          Odvoz komunalnog otpada obavlja se organizirano, specijalnim vozilima, u dane i u vrijeme određeno posebnim programom kojeg utvrđuje koncesionar, na sanitarno-tehnički odgovarajući način.

 

 

VI  UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Članak 56.

          Uklanjanje snijega i leda na području Općine vršit će pravna ili fizička osoba koja s Općinom sklopi Ugovor o zimskoj službi (u daljnjem tekstu: Ugovor).

          Ugovor se sklapa u cilju čišćenja snijega i leda s putova, prilaza, cesta, pješačkih i biciklističkih staza, prilaza škola, komunalnih objekata i drugih javnih površina.

 

Članak 57.

          Uvjeti čišćenja snijega i leda, kao i vrijednost usluge čišćenja regulirat će se u Ugovorom.

          Fizička ili pravna osoba s kojom je Općina sklopila Ugovor mora voditi brigu da sve prometnice i druge javne površine koje su predmet Ugovora budu na vrijeme očišćene.

 

Članak 58.

          Snijeg se s prometnica i drugih javnih površina treba početi uklanjati kad napada 5 centimetara, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

        

Članak 59.

          Vlasnici ili korisnici stambenih, poslovnih i drugih objekata moraju pristupiti čišćenju snijega i leda ispred svojih ulaza i na pješačkim i biciklističkim stazama, duž cijele širine objekata, odnosno zemljišta.

          Ako obveznici čišćenja snijega i leda iz ovog članka ne izvrše svoju obvezu, komunalni redar će naručiti čišćenje od drugih osoba na trošak vlasnika ili korisnika.

 

VII  UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

 

Članak 60.

          Protupravno postavljenim predmetima i uređajima smatraju se kiosci, pokretne naprave, reklame, posude za cvijeće, građevinski materijal, skele, građevinska i druga kolica, ogrjev i slični predmeti postavljeni na javnoj površini bez rješenja Općine.

         

Članak 61.

          Protupravno postavljeni predmeti moraju se ukloniti.

          Rješenje o uklanjanju donosi komunalni redar. Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će ga Odjel na trošak vlasnika ili korisnika, uključujući troškove premještanja i skladištenja, te dovođenja javne površine u prvobitno stanje ukoliko je došlo do njenog oštećenja.

          Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana, uz uvjet da u cijelosti podmire nastale troškove. U protivnom će se predmeti prodati na licitaciji radi podmirenja troškova.

 

VIII ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA I ODVODNJA S JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 62.

            Problematiku zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda Općina će urediti posebnom odlukom.

 

Članak 63.

            Vlasnici i korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su ulaz u svoje dvorište odnosno prilaz na zemljište izvesti polaganjem betonskih cijevi na način koji će odrediti Odjel temeljem zahtjeva za omogućavanje prilaza.

            Vlasnici odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su održavati jarke u cijeloj dužini uz svoje zemljište i prilaze preko jaraka koji su pristup na njihovo zemljište.

            Jarak i prilaz treba održavati tako da se osigura normalna odvodnja površinske vode i da ne oštećuje cestu.

 

 

IX  MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

Članak 64.

          Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

          Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu, koju je dužan pokazati na zahtjev stranke.

 

Članak 65.

          U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

a)      nadzirati primjenu ove Odluke i drugih propisa iz komunalne oblasti

b)      obavljati kontrolu nad objektima, uređajima, površinama i radom osoba u onim slučajevima koji ulaze u djelokrug poslova Odjela,

c)      narediti obavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju sukladno odredbama ove Odluke i drugih propisa,

d)     narediti obustavu radova koji se obavljaju u suprotnosti s propisima,

e)      zabraniti uporabu neispravnog objekta, naprave i slično, te zabraniti uporabu prostora dok se ne ukinu nedostaci,

f)       narediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,

g)      narediti privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,

h)      narediti fizičkim i pravnim osobama da podnesu odgovarajuća izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,

i)        predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

j)        izricati mandatnu kaznu osobi zatečenoj u prekršaju i

k)      poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten zakonom i ovom Odlukom.

          Komunalni redar je nadležan za provođenje upravnog postupka i donošenje akata određenih zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

          Ukoliko komunalni redar odredi obvezu kojom se treba izvršiti određena radnja, a obveznik istu ne izvrši, odnosno ne izvrši istu u određenom roku, komunalni redar je ovlašten odrediti da se obveza izvrši na trošak obveznika angažiranjem treće osobe.

Članak 66.

          Odjel podnosi Poglavarstvu izvješće o radu komunalnog redarstva po potrebi, a Vijeću jednom godišnje.

 

Članak 67.

          Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup prostorijama, objektima, uređajima i napravama.

          Ukoliko komunalni redar naiđe na otpor u provođenju nadzora, može zatražiti pomoć Policijske uprave.

    

Članak 68.

          Postupanje komunalnog redara definirano je odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o prekršajima, ostalim propisima koji reguliraju pitanja komunalnog reda, te odlukama Vijeća.

          Protiv rješenja Odjela, odnosno komunalnog redara u upravnom postupku može se podnijeti žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu Međimurske županije.

 

 

X  KAZNENE ODREDBE

 

Članak 69.

          Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba:

- ako postupi protivno odredbama članka: 13.,16., 34., 46., 54., 57. stavak 2.

- ako ne izvrši obvezu iz članka: 11., 12., 33., 59., 61.

    Za prekršaj ili propuštanje radnji iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se novčanom

 kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Članak 70.

    Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba:

- ako postupi protivno odredbama članka: 10., 14. stavak 3., 21., 26., 27. stavak 1., 28., 39., 40., 48., 50. stavak 2., 63.

- ako ne izvrši obvezu iz članka: 8., 9., 15. stavak 2., 17. stavak 2., 19., 22., 24., 25., 36., 37., 38., 44. stavak 2., 54.

 

Članak 71.

          Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti kaznu od fizičkih osoba u iznosu od:

- 150,00 kuna za učinjen prekršaj ili propuštenu radnju iz članka 8., 9., 10., 16., 18., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 40., 44.

- 200,00 kuna za učinjen prekršaj ili propuštenu radnju iz članka 11., 12., 13., 36., 38., 41., 42., 54., 59., 61.

          Protiv osoba koje su komunalnom redaru platile kaznu iz stavka 1. ovog članka neće se pokretati prekršajni postupak.

 

X  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 72.

          Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu Općine Gornji Mihaljevec («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 16/04. ).

 

Članak 73.

          Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

OPĆINSKO VIJEĆE GORNJI MIHALJEVEC

 

 

Klasa:363-01/06-01/9

Ur.br.:2109/21-02-06-1

 

Gornji Mihaljevec, 28.04.2006.g.

 

                                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                                           Općinskog vijeća:

                                                                                                                           Darko Horvat

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta