Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

             Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09 i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj  19.12. 2013. godine, donijelo je         

 

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Članak 1.

                Ovim Programom predviđa se gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Mihaljevec i to:

  1. Javne površine (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta),
  2. Nerazvrstane ceste,
  3. Javna rasvjeta,
  4. Opskrba pitkom vodom,
  5. Odvodnja i pročišćavanje voda.

               

Članak 2.

                Izgradnja i uređenje sljedećih javnih površina:

1) Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 277.000,00 kuna

                a) izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta

                b) izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

               

2) uređenje parkova i središta naselja u iznosu od 313.000,00 kuna.

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             590.000,00 kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Županijska uprave za ceste, proračun Općine, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

 

Članak 3.

                Izgradnja javne rasvjete i energetskih vodova

                Planira se izgradnje javne rasvjete u slijedećim naseljima  Gornja Dubrava,  Vugrišinec,  Gornji Mihaljevec (poduzetnička zona), Gornji Mihaljevec

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             260.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, ostali prihodi proračuna, proračun Republike Hrvatske

 

Članak 4.

                Izgradnja vodovoda i projektne dokumentacije

                Planira se slijedeća izgradnja i izrada projektne dokumentacije u iznosu od 140.000,00 kuna

  1. Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – od peradarnika (Pipo) prema Macincu – dužina 800 metara;
  2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije s biološkim pročistačem u naselju Gornji Mihaljevec.

____________________________________________________________________________________________Ukupno:                                                                                                                                              140.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine

 

Članak 5.

 

                Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/9

URBROJ: 2109/21-02-13-1

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                           Josip Petković v.r.

                                                                                                                          

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta