Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

           Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12.2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

            „Ovim programom utvrđuju se potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu za financiranje iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec:

 

  1. Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete                  283.000,000 kn

      - izdaci dječje darove                                                                                  8.000,00 kn

      - izdaci za nagrade učenicima                                                                 2.000,00 kn

      - tekuće donacije OŠ Gornji Mihaljevec                                                    13.000,00 kn

      - sufinanciranje boravka djece u vrtiću                                                   260.000,00 kn

 

  1. Javne potrebe iz oblasti sporta                                                          92.500,00 kn

      - materijalni rashodi                                                                              6.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Bratstvo Preseka                                                  20.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Jedinstvo G.Mihaljevec                                          33.500,00 kn

      - tekuće donacije NK Dubrovčan (veterani)                                              8.000,00 kn

      - tekuće donacije ŠK G.Mihaljevec                                                        12.000,00 kn

      - tekuće donacije Streljačkom društvu G.Mihaljevec                               11.000,00 kn

      - tekuće donacije USR „Sport za sve“ D.Breg                                           8.000,00 kn

                 

  1. Javne potrebe iz oblasti kulture                                                         20.000,00 kn

            - izdaci za organizaciju manifestacija                                                    15.000,00 kn

            - tekuće donacije KUU Lipa G.Mihaljevec                                             5.000,00 kn

           

  1. Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga                    17.500,00 kn

      - tekuće donacije UDVDR G.Mihaljevec                                                  5.000,00 kn

      - tekuće donacije Udruzi umirovljenika G.Mihaljevec                                 6.000,00 kn

      - tekuće donacije LD Šljuka G.Mihaljevec                                                            3.000,00 kn

      - tekuće donacije Međimurski športski savez osoba s invaliditetom         1.000,00 kn

      - tekuće donacije ostalim nespomenutim udrugama                                2.500,00 kn

 

  1. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec                                           8.200,00 kn

 

6. Vatrogastvo i civilna zaštita                                                                 134.000,00 kn

      - usluge JVP Grada Čakovca                                                               33.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Mihaljevec                                                              40.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Dubrava                                                                15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Preseka                                                                    15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Martinuševec                                                              20.000,00 kn

      - obnova vatrogasnog doma u Preseki                                                    40.000,00 kn

      - donacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije                               5.000,00 kn

      - oprema za civilnu zaštitu                                                                      6.000,00 kn

 

7. Javne potrebe iz oblasti informiranja                                                 30.000,00 kn

      - izdavanje općinskog lista Mihalovčan                                               20.000,00 kn

     

8. Donacije političkim strankama                                                          16.500,00 kn

           

Članak 2.

            Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Gornji Mihaljevec obvezni su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2014. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2013. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2013. godinu sukladno važećim pravnim propisima, a u protivnom biti će im uskraćena isplata sredstava iz proračuna za 2014. godinu.

 

Članak 3.

            Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim propisima te zaključcima Općinskog načelnika za one programe i na način koji tamo bude određen.

 

Članak 4.

            Ostvarenje ovog programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinski proračun, te Općinski načelnik može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

 

Članak 5.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/11

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12.2013.

 

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                                                                   Josip Petković v.r.

                                                                                  

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta