Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

               Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

           

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

 

            Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec za komunalne djelatnosti:

  1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih            površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
  2. Javna rasvjeta
  3. Održavanje groblja i grobnih kuća
  4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša

            Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                  

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                   

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

_____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje javnih površina                                                                         

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

- naknada za koncesije

____________________________________________________________________________________

            Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                    154.500,00 kuna

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           32.725,00 kuna

- popravak javne rasvjete

- potrošnja javne rasvjete

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                       100.000,00 kuna

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

______________________________________

            Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

____________________________________________________________________________________

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                           128.800,00 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

_______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

REKAPITULACIJA

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,   održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta                                           154.500,00 kn

 

2. Javna rasvjeta                                                                                                         32.725,00 kn

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                        100.000,00 kn

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                                         128.800,00 kn

____________________________________________________________________________________

 

            UKUPNO                                                                                                                          416.025,00 kn

 

Članak 3.

            Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 416.025,00

 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 4.

            U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

Članak 5. 

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/10

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                         

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.

                                                                                                                      

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta