Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

                Na temelju članka 5. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

I. UVOD

                Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec utvrđen je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.

                U Općini Gornji Mihaljevec utvrđuju se slijedeće kategorije korisnika:

1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna domaćinstva,

2. mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja,

3. umirovljenici s niskom mirovinom,

4. invalidi,

5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,

6. djeca bez oba roditelja,

7. nezaposleni.

Članak 2.

II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI

  1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama,
  2. Jednokratne novčane pomoći,
  3. Naknada za novorođenu djecu,
  4. Pomoć za stanovanje,
  5. Ostali oblici pomoći.

Članak 3.

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI

  1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama.

        Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama, a na temelju prijedloga Osnovne škole i Centra za socijalnu skrb.

Planirani iznos : 4.000,00 kn

  1. Jednokratne novčane pomoći

                Obitelji ili samcu može se odobriti godišnja jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna ako prihod domaćinstva ne prelazi iznos od:

- jednočlano domaćinstvo                                                                 500,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo                                                       750,00 kuna

- tročlano domaćinstvo                                                      1.000,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo                                            1.200,00 kuna

- za svakog daljnjeg člana                                                                150,00 kuna

                Planirani iznos: 3.700,00

  1. Naknada za novorođenu djecu u 2014.godini iznosi 500,00 kuna.

Planirani iznos: 10.000,00 kuna

  1. Pravo na pomoć za stanovanje ostvaruje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Planirani iznos: 22.000,00 kuna

 

Članak 4.

                Prihodom po članu domaćinstva smatra se svaki prihod ostvaren samostalnim i nesamostalnim radom, mirovina, prihodi ostvareni na temelju posjedovanja i obrađivanja poljoprivrednog zemljišta, najamnine nekretnina i ostalo prema ocjeni Socijalnog vijeća i Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

 

IV. OPĆE ODREDBE

Članak 5.

                Pravo za dodjelu pomoći utvrđene ovim Programom može se ostvariti zahtjevom podnijetim Socijalnom vijeću Općine Gornji Mihaljevec i Odboru za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode u zahtjevu te dokazuje ostvareni prihod po članu domaćinstva kako je to ovim Programom traženo.

                Socijalna pomoć po ovom Programu ne može se ostvariti ukoliko je ista ostvarena od drugih davatelja pomoći.

Članak 6.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

raspravit će svaki pojedinačni zahtjev, te temeljem izvršene provjere navoda iz zahtjeva i njegove opravdanosti utvrditi prijedlog za dodjelu socijalne pomoći. 

Članak 7.

                Proračunom Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu predviđeno je izdvajanje 39.700,00 kuna za pomoći predviđene ovim Programom.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci dužni su do 30. ožujka iduće godine dostaviti načelniku Općine Gornji Mihaljevec izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu.

Članak 8.

                Načelnik Općine Gornji Mihaljevec donosi odluku o dodjeli socijalne pomoći.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

dužni su zaključke sa svojih sjednica dostavljati načelniku Općine Gornji Mihaljevec u roku od 5 dana od održavanja sjednice.

Članak 9.

                Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/12

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                              Josip Petković v.r.                                                  

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta