Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Župan Međimurske županije  proglasio je za područje Međimurske županije elementarnu nepogodu - mraz - Proglašava se elementarna nepogoda za područja svih gradova i općina u  Međimurskoj županiji, zbog niskih temperatura praćenih hladnim sjevernim strujanjem zraka u razdoblju od 26. do 30. travnja 2016. godine čija je posljedica bila smrzavanje i veliko oštećenje ili potpuno propadanje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Općina Gornji milhaljevec je objavila Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za osobe SSS-e i VŠS-e ekonomskog ili upravnog smjera, zanimanje referent i/ili upravni referent, na puno radno vrijeme u trajanju od godine dana. Natječaj je potvoren 8 dana od objave na mrežnim stranicama HZZ.

           

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 011-01/13-01/4

URBROJ: 2109/21-01-13-1

Gornji Mihaljevec, 07.06.2013.g.

 

                Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), javni naručitelj Općina Gornji Mihaljevec

 

O B J A V LJ U J E

 

  1. U smislu članka 13. stavka 2. točke 1. i stavaka 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi Općina Gornji Mihaljevec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

            AQUILA d.o.o., Gornji Mihaljevec 29, 40 306 Macinec.

 

        2.  Sukladno zakonskoj obvezi ova objava objavljuje se na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec www.gornjimihaljevec.hr

 

                                                                                                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                    Goran Lovrec v.r.

                                                                                   

            Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06.) načelnik Općine Gornji Mihaljevec, Goran Lovrec, donosi

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Ovom Odlukom imenuje se GORDANA GOLUB osobom zaduženom za nepravilnosti u OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC.

 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 040/899-117

Fax: 040/899-117

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  GORDANA GOLUB  obvezna je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine, broj 70/12.),

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

            Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Klasa:011-01/12-01/7, Urbroj:2109/21-01-12-1 od 17.07.2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama općine.                                                 

 

                                                                                                                                                                                                               NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                            Goran Lovrec v.r.

 

KLASA:011-01/13-01/8

URBROJ:2109/21-01-13-1

Gornji Mihaljevec, 11.10.2013.godine

 

        

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

            Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12), te članka 43 Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, donosi:

 O D L U K U

 o imenovanju službenika za informiranje

 u Općini Gornji Mihaljevec

 

 Članak 1.

 

Službenikom za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec imenuje se Gordana Golub, referentica za administrativne i računovodstvene poslove.

 Članak 2.

 

            Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 

-          redovito objavljuje informacije, sukladno Statutu, Poslovniku, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,

-          rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

-          osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

-          unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima Općine Gornji Mihaljevec,

-          uredno vodi katalog informacijama,

-          vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

 Članak 3.

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, (službenik za informiranje), te putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

 Usmeni zahtjev se podnosi osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Gornji Mihaljevec i o tome se sastavlja službena bilješka.

 Zahtjev se može podnijeti i putem telefona, na telefonski broj: 040/899-117 službeniku za informiranje, a u tome slučaju sastavlja se službena bilješka.

 Članak 4.

 

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara Općinskom načelniku.

 Članak 5.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje prava na pristup informacijama donesena na 24. Sjednici Općinskog vijeća od 31.07.2012. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ 09/12). Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavit će se na  Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                          NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                        Goran Lovrec  v.r.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

KLASA: 008-02/13-01/2

URBROJ: 2109/21-01-13-01

Gornji Mihaljevec, 11. listopad 2013.