Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

                 

     

                

      REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

         OPĆINSKI NAČELNIK

 

            Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/13), općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 16.07.2014.godine, donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec

I. 

            Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedu natječaja Općine Gornji Mihaljevec.

 

            U Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec imenuju se:

  1. Goran Lovrec, načelnik Općine Gornji Mihaljevec – za predsjednika;
  2. Darko Horvat, zamjenik načelnika Općine Gornji Mihaljevec – za člana;
  3. Robert Veselko, član Odbora za provedbu natječaja  - za člana.

II.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

            -  utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;

            - utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane  natječajem;

            -  provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;

            -  provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i

            - podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

 

 III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

                                                                                                         

KLASA: 112-01/14-01/1                                                                                          NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-14-1                                                                                      Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 16.07.2014.godine