Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Upute i vrijeme testiranja za prijam u službu komunalnog djelatnika - domara

 

 

                

       REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 112-01/15-01/5

URBROJ: 2109/21-01-15-1

Gornji Mihaljevec, 15.04.2015.g. 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na

ZA PRIJAM U SLUŽBU

 KOMUNALNOG DJELATNIKA – DOMARA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 

                KOMUNALNI DJELATNIK – DOMAR

                OPIS POSLOVA radnog mjesta:

- obavlja održavanje reda i čistoće i pregled svih objekata u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,

- održavanje okoliša oko svih objekata u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,

- organizacija košnje i košnja trave na svim površinama u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec,

- priprema prostorija u Domu kulture za održavanje manifestacija i ostale prigode,

- održavanje čistoće pješačko - bicklističkih  staza na području Općine Gornji Mihaljevec,

- održavanje i organizacija održavanja prometnih znakova koji se nalaze na općinskim prometnicama,

- obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada, te poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik.

 

                PODACI O PLAĆI

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,00 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

                Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (opći i posebni uvjeti, te pravodobna i potpuna dokumentacija). Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.             

             Provjera obuhvaća:

             - pisano testiranje,

             - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i         sposobnosti (pisanog testiranja).

              Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od ukupno 10 pitanja.

              Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova, a intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

                Kandidati će pristupiti pismenom testiranju dana 21.04.2015.godine u 19,00 sati, Gornji Mihaljevec 74, vijećnica.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

                - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

                - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),

                - Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak    2013.),

                - Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji MIhaljevec („Službeni glasnik Međimurske  županije 05/2013“, ožujak 2013.),

                - Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne Novine“  broj 147/14).        

  

PRAVILA TESTIRANJA

                Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja. Pismeno testiranje traje maksimalno 30 minuta.

                Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

                - koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

                - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

                - napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.

                Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

                Nakon provedbenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedbenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

                Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

 

MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

                Kandidati će pristupiti pismenom testiranju dana 21.04.2015.godine u 19,00 sati, Gornji Mihaljevec 74, vijećnica.

 

 

                                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                             Goran Lovrec v.r.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta