Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Nerazvrstane ceste - poziv za dostavu ponuda

Poništeno !

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, donijetog od Općinskog Vijeća Gornji Mihaljevec dana  05.svibnja 2015. godine.

 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec

MB  : 1283120

OIB  : 86063681036

Tel: 040/899-117,

fax: 040/899-117

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE            

5/16-VV/RA

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

330.000,00 kuna bez PDV-a

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je stabilizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Gornji Mihaljevec. Predmet nabave obuhvaća stabilizaciju i asfaltiranje dvije dionice, dionica Dragoslavec selo-Križopotje (L=310,00 m; š=3,00 m) i dionica Vugrišinec (L=520,00 m; š=3,00 m).

Detaljniji opis predmeta nabave nalazi se u troškovniku koji se nalazi u prilogu ove dokumentacije.

 1. NAČIN IZVRŠENJA

S odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o radovima.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najniža cijena.

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 1. MJESTO IZVRŠENJA

Dragoslavec selo, Križopotje i Vugrišinec.

 1. ROK IZVRŠENJA RADOVA

Početak radova uslijediti će odmah nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Predviđeni rok vršenja radova je 60 dana.

 1. UVJETI ISKLJUČENJA I SPOSOBNOST PONUDITELJA

Ponuditelj dokazuje svoje sposobnosti dostavom sljedećih isprava koje mogu biti u izvorniku ili ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka nabave, kojom ponuditelj dokazuje pravnu sposobnost da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.
 2. Izjavu o nekažnjavanju (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela) da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za kaznena djela gospodarskog kriminala, kao što je: prijevara u gospodarskom poslovanju, davanje ili primanje mita, utaja poreza, pranje novca, zločinačko udruživanje, protuzakonito posredovanje, itd., ne stariju od 3 mjeseca od početka postupka nabave.
 3. Potvrda o stanju duga mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokument države sjedišta, ne starija od 30 dana, od dana početka postupka nabave.
 1. JAMSTVO
 1. a) Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja

ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo se dostavlja u obliku  zadužnice, ovjerene kod javnog bilježnika, na iznos od 15.000,00 kuna (slovima: petnaesttisuća kuna ). Jamstvo vrijedi najkasnije do isteka roka valjanosti ponude.

Ako se kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja  zadužnica, ona mora biti umetnuta u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu i na kojoj treba biti označen redni broj stranice sukladno Pozivu.

Ako se kao jamstvo za ozbiljnost ponude daje novčani polog, ponuditelj mora dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, te u ponudi treba navesti IBAN, model i poziv na broj s kojim će naručitelj izvršiti povrat novčanog pologa.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj će vratiti ponuditeljima koji nisu odabrani neposredno nakon

završetka postupka bagatelne nabave odnosno dana izvršnosti odluke o odabiru ili poništenju, a odabranom ponuditelju nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

 1. b) Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom valjanosti do isteka ugovora. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora.
 1. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom i to na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Sve tražene dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponuda mora sadržavati:

 1. a) popunjen ponudbeni list (prilog 1)
 2. b) dokaze sposobnosti iz točke 10. ovog natječaja
 3. c) popunjen troškovnik (prilog 3)
 4. d) jamstvo za ozbiljnost ponude
 5. e) ostalo traženo dokumentacijom
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponude je  28.07.2016. godine do 12.00 sati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti odnosno nadopuniti je.

Izmjena odnosno dopunu ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da

se radi o izmjeni odnosno dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom i odustati od svoje ponude.

 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponudu, molimo dostaviti u zapečaćenoj omotnici, neposredno ili putem pošte na adresu:

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno.

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Izvedene radove izvođač će obračunati  po ispostavljenim situacijama te po okončanoj situaciji.

Plaćanje virmanom nakon primitka računa u zakonskom roku.

 1. CIJENA PONUDE

Cijena ponude iskazuje se na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om).

Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti

uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to

određeno u ponudbenom troškovniku.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

 1. KONTAKT OSOBA (ime, prezime, telefon, e-mail)

Goran, Lovrec,

tel: 095/2 899 117 ,

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 1. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Obavijesti o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od 15 dana od

dana isteka roka za dostavu ponuda. Na Obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

 1. DATUM OBJAVE POZIVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA

Poziv na dostavu ponuda stavljen je na raspolaganje na internetskim stranicama naručitelja

18.07.2016.

Naručitelj ne vodi evidenciju o ponuditeljima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda.

 Načelnik :

 Goran Lovrec

 

Prilog:

 1. Obrazac ponude 1. – Ponudbeni list
 2. Obrazac izjave o nekažnjavanju 2. – Izjava
 3. Troškovnik

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta