Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Led rasvjeta - Poziv za dostavu ponuda

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, donijetog od Općinskog Vijeća Gornji Mihaljevec dana  05.svibnja 2015. godine.

Na temelju iskazane potrebe Općina Gornji Mihaljevec provodi postupak prikupljanja ponuda sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti za zamjenu svjetiljki sa živinim žaruljama sa novim LED svjetiljkama na sustavu  javne rasvjete općine Gornji Mihaljevec, po Ugovoru o sufinanciranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec

MB  : 1283120

OIB  : 86063681036

Tel: 040/899-117,

fax: 040/899-117

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE      

5/16-BN/RO

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

100.000,00 kuna bez PDV-a

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je podijeljen u dvije grupe:

A.)Grupa

      Predmet nabave su radovi na zamjeni  postojećih svjetiljaka  sa živinim žaruljama 125 W sa novim LED svjetiljkama  na javnoj rasvjeti na betonskim  stupovima NN mreže u općini Gornji Mihaljevec, a  prema priloženom troškovniku.

B.)Grupa 

      Predmet nabave robe je nabava i isporuka  LED svjetiljki cestovne javne rasvjete kao zamjena za postojeću svjetiljku sa viskotlačnim živinim žaruljama snage 125W, koja je montirana na betonskom  stupu niskonaponske mreže od cca 6,5m a prema uvjetima u prilogu  na obrascu 4.

CPV oznaka  45310000-3 Elektroinstalacijski radovi

Ponuditelj može ponuditi samo jednu grupu ili obje grupe predmeta nabava.

 1. NAČIN IZVRŠENJA

S odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o radovima, a konačni ugovorni iznos za kupnju i montažu svjetiljaka odredit će se sukladno pristiglim ponudama, te će biti definiran ugovorom nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najniža cijena.

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 1. MJESTO IZVRŠENJA

Općina Gornji Mihaljevec.

 1. ROK IZVRŠENJA RADOVA I ISPORUKE ROBE

Obvezni rok izvršenja radova je u razdoblju od 01 rujna  do 30. rujna, sa isporučenom situacijom.

Obvezni rok isporuke lampi je 30 dana od dana potpisa ugovora.

 1. UVJETI ISKLJUČENJA I SPOSOBNOST PONUDITELJA

Ponuditelj dokazuje svoje sposobnosti dostavom sljedećih isprava koje mogu biti u izvorniku ili ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka nabave, kojom ponuditelj dokazuje pravnu sposobnost da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.
 2. Izjavu o nekažnjavanju (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela) da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za kaznena djela gospodarskog kriminala, kao što je: prijevara u gospodarskom poslovanju, davanje ili primanje mita, utaja poreza, pranje novca, zločinačko udruživanje, protuzakonito posredovanje, itd., ne stariju od 3 mjeseca od početka postupka nabave.
 3. Potvrda o stanju duga mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokument države sjedišta, ne starija od 30 dana, od dana početka postupka nabave.
 1. JAMSTVO

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom valjanosti do isteka ugovora. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora.

 1. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom i to na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Sve tražene dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponuda mora sadržavati:

 1. a) popunjen ponudbeni list (prilog 1 ili 2)
 2. b) dokaze sposobnosti iz točke 10. ovog natječaja
 3. c) popunjen troškovnik (prilog 3 ili 4)
 4. d) ostalo traženo dokumentacijom
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponude je  01.08.2016. godine do 10.00 sati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti odnosno nadopuniti je.

Izmjena odnosno dopunu ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni odnosno dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom i odustati od svoje ponude.

 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponudu, molimo dostaviti u zapečaćenoj omotnici, neposredno ili putem pošte na adresu:

Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – zamjena svjetiljki novim LED svjetiljkama na sustavu javne rasvjete“.

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno.

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 Obračun će se vršiti prema stvarno izvršenim radovima a sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku u prilogu ovog poziva.

Plaćanje virmanom nakon primitka računa u zakonskom roku.

 1. CIJENA PONUDE

Cijena ponude iskazuje se na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om).

Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti

uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to

određeno u ponudbenom troškovniku.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

18.KONTAKT OSOBA (ime, prezime, telefon, e-mail)

Goran, Lovrec,

tel: 095/2 899 117 ,

mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 1. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Obavijesti o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od 15 dana od

dana isteka roka za dostavu ponuda. Na Obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

 1. DATUM OBJAVE POZIVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA

Poziv na dostavu ponuda stavljen je na raspolaganje na internetskim stranicama naručitelja

22.07.2016.

Naručitelj ne vodi evidenciju o ponuditeljima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda.

Načelnik :

Goran Lovrec

 

Prilog:

 1. Obrazac ponude 1. – Ponudbeni list A grupa
 2. Obrazac ponude 1. – Ponudbeni list B grupa
 3. Obrazac izjave o nekažnjavanju 2. – Izjava
 4. Obrazac 3. Troškovnik A grupa
 5. Obrazac 4. Uvjeti za led svjetiljku B - Grupa

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta