Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!


Javni natječaj za radno mjesto grobara

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), čl.76 Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u JUO od 10.12.2008 te njegovih Izmjena i dopuna od 31.08.2010,  te na temelju  čl. 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec, pročelnik Općine Gornji Mihaljevec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec
na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – GROBAR 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme - s obveznim probnim radom od 2 mjeseca

 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11):

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11) ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

Podaci o plaći

Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,2 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

Radno vrijeme

Radno vrijeme utvrđuje se jednokratno od 07.00 - 15.00

Na web stranici općine Gornji Mihaljevec http://www.gornjimihaljevec.hr/, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja putem testa općeg znanja.

Na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja putem testa općeg znanja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Osobe iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17.) da bi ostvarili/le pravo prednosti pri zapošljavanju koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni/e su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze u skladu s čl.103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: Poveznica Ministarstva branitelja-dokazi potrebni za ostvarivanje prava.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja, a usmeni razgovor se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testu općeg znanja. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testu općeg znanja i/ili usmenom razgovoru, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava, prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme –  uz uvjet probnog rada od dva mjeseca s punim radnim vremenom od 8 (osam) sati dnevno.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 67 od 25.07. 2018 godine, na web stranicama općine te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

PROČELNIK JUO
Karlo Miljančić

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – GROBAR 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme - s obveznim probnim radom od 2 mjeseca (original-pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak