Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Javni natječaj za održavanja cesta u zimskim uvjetima 

Na temelju članka 33.stavak 1, članka 44.stavak 2 i članka 48.stavak 2, Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18 ) i Odluke o komunalnim djelatnostima području Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 363-01/18-01/17, URBROJ: 2109/21-01-18-1)  dana 31.12.2018.godine općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec
na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

 

 1. Naručitelj: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, OIB: 86063681036.
 2. Predmet javnog natječaja: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
 3. Mjesto izvršenja: Općina Gornji Mihaljevec
 4. Vrijeme na koje se zaključuje Ugovor: 4 godine
 5. Ponuda mora sadržavati:
  1. ponuđenu cijenu čišćenja snijega po kilometru,
  2. ponuđenu cijenu čišćenja snijega po satu soljenja i čišćenja parkirališta,
  3. specifikacija raspolaganja sa strojevima za zimsku službu (fotografije),
  4. informacija da li ponuđač ima sklopljen ugovor sa drugim dobavljačima za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima “zimska služba.”
 6. Rok za dostavu ponude je: 11.01.2019. godine do 12.00 sati, osobnom dostavom u Ured Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74. Dostava putem pošte nije moguća. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, sa svim traženim prilozima, u zatvorenoj omotnici s imenom,prezimenom i adresom ponuditelja usluga, s naznakom „NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA – ''ZIMSKA SLUŽBA''.
 7. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 8. Otvaranje ponuda je: 11.01.2019.godine u 18.00 sati u prostorijama Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74.
 9. Ponude otvara Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i postupka nabava roba, radova i usluga Općine Gornji Mihaljevec zajedno s načelnikom Općine Gornji Mihaljevec.
 10. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
 11. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi ekonomski najprihvatljiviju ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – “zimska služba”.
 12. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec.
 13. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – “zimska služba” na području Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.
 14. Natjecatelj je obvezan potpisati Ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
 15. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.
 16. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

KLASA: 363-01/18-01/19
URBROJ: 2109/21-01-18-2

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak