Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec 

 

I. Predmet javnog natječaja je :

  1. stan, površine 20,99 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 1 sobe, hodnika, kupaonice i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec i
  2. stan, površine 35,00 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 2 sobe i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec.

 II. Početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 440,00 kn za stan od 20,99 m2 na k.č. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec te 560,00 kn za stan od 35,00 m2 na k.č. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec.

III. Pravo na podnošenje molbe za davanje stanova u najam imaju punoljetne osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,

2. da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Gornji Mihaljevec i to najmanje dvije godine bez prekida,

3. da podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam kao i članovi njegove obitelji na području Republike Hrvatske:

                        - nemaju u najmu stan u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

                        - da ne koriste stan u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec bez valjane pravne osnove,

                        - nisu otkupili stan po odredbama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

4. da ukupni prosječni neto prihod obitelji podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini (sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na koji drugi način) ne prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, a kod samaca iznos jednostrukog iznosa prosječene mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

            Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju se zadovoljiti kumulativno.

IV. Red prvenstva za davanje stanova u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

            1. dužina prebivališta na području Općine Gornji Mihaljevec,

            2. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

            3. imovinskog stanja,

            4. godina radnog staža,

            5. broja članova obitelji podnositelja zahtjeva,

            6. zdravstvenog stanja:

                        -prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji,

                        -hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.

V. Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti slijedeće isprave za sebe i sve članove domaćinstva:

            1. domovnicu u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

            2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegove obitelji s naznakom dužine prebivanja na području Općine Gornji Mihaljevec,

            3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtijeva i članove njegove obitelji, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima obitelji (ne starije od 6 mjeseci),

            4. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz točke III. ove Odluke,

            5. dokaze o visini prihoda članova obitelji (potvrda o ukupnim primanjima ovjerena pečatom i potpisana od poslodavca, uvjerenje porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu).

            6. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu – za sudionike

            7. dokaz o radnom stažu ( preslika radne knjige)

            8. dokaz o zdravstvenom stanju – za sudionike sa određenim invaliditetom.

Isprave iz ove točke dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerene preslike.

VI. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 15 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec. Natječaj će biti objavljen i na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

VII. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec i svi podnositelji imaju pravo prigovora na Listu reda prvenstva u roku od osam dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Načelniku općine.

VIII. Podizanje obrasca za prijavu na natječaj i predaja molbe obavlja se u uredu Općine, Gornji Mihaljevec 74, svakim danom u uredovno radno vrijeme od 7.00 – 15.00, utorkom od 12.00 – 20.00.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec, u zatvorenoj omotnici, preporučeno s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM - NE OTVARAJ“ ili neposredno u pisarnici Općine u uredovno vrijeme.

IX. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

X. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, ured općine ili na tel. 040/ 899-117.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Javni natječaj, original (pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta