Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

OBAVIJESTI

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Najam staniva

Javni natječaj za davanje u najam stanova

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske Županije broj 2/19) i na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,153/09, 143/12 i 152/14) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam stanova  u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec 

I. Predmet javnog natječaja je :

 1. stan, površine 20,99 m², br.čest. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 1 prostorije, hodnika, kupaonice i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec  i
 2. stan, površine 35,00 m², br.čest. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 2 prostorije  i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec.

II. Stanovi se ne mogu dati u najam zasebno.

III. Početni iznos najamnine utvrđuje se u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn za stan od 20,99 m² i za stan od 35,00 m²,  na k.č. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec

IV. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam imaju punoljetne osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske
 2. da nemaju dugovanja prema Općini Gornji Mihaljevec

V. Prednost pri odabiru imaju osobe:

 1. koje ponude viši iznos najma
 2. sa statusom invalida Domovinskog rata i branitelja Domovinskog rata

VI. Podnositelj uz zahtjev za najam stana prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. domovnicu u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
 2. uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za svakog člana
 3. potvrdu Porezne o stanju duga
 4. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu-za sudionike
 5. dokaz o zdravstvenom stanju – za sudionike sa određenim invaliditetom.

VII. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 8 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec. Natječaj će biti objavljen i na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

VIII. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec i svi podnositelji imaju pravo prigovora na Listu reda prvenstva u roku od 5 dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku općinskom načelniku

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici, preporučeno s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM - NE OTVARAJ“ ili neposredno u ured Općine u uredovno vrijeme.(pon,sri,čet,pet: 07:00 – 15:00 , ut: 07:00-20:00

IX. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

X. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, ured općine ili na tel. 040/ 899-117.

KLASA: 406-01/19-01/4
URBROJ:2109/21-01-19-1
Gornji Mihaljevec, 08.11.2019.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Javni natječaj za davanje u najam stanova  u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta