Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Natječaj za pročelnika/pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec

              

 

                      

       REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

          NAČELNIK OPĆINE

 

KLASA: 112-01/14-01/2

URBROJ: 2109/21-01-14-1

Gornji Mihaljevec, 18.07.2014.g.

 

                Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13) te na temelju  čl. 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec načelnik Općine Gornji Mihaljevec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec

(1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

4 – četiri sata dnevno s obveznim probnim radom od 3 mjeseca) objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 18.07.2014.godine

 

                Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11):

                1. punoljetnost

                2. hrvatsko državljanstvo,

                3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

                Posebni uvjeti za prijem u službu:

                 - stručno znanje magistar struke ili stručni specijalist  pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja;

                - najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

                - položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit;

                - poznavanje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu;

                - poznavanje rada na računalu (osnovni programi i programi upravljanja bazama podataka);

                - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim tijelom ili unutarnjom

                  ustrojstvenom jedinicom upravnog  tijela.

                - vozačka dozvola B kategorije.

                Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

                - životopis,

                - preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),

                - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

                - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

                - dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima  (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa,                                  preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),

                - potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

                - preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne                                  novine“, broj  86/08, 61/11) ne starije od 6 mjeseci,

                - vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj                                            (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08, 61/11).

                Podaci o plaći

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 2,70 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

                Radno vrijeme

                Radno vrijeme utvrđuje se dva dana u poslijepodnevnim satima te tri dana u prijepodnevnim satima.

                Na web stranici općine Gornji Mihaljevec http://www.gornjimihaljevec.hr/, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

                Na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

                U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

                Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.      

                Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

                Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta na natječaj podnose se u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

                O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

                Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava, prije donošenja rješenja o prijmu.

                Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca s nepunim radnim vremenom od 4 (četiri) sata dnevno.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86 od 18.07.2014.godine, na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Listu „Međimurje“.

 

                                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                  Goran Lovrec v.r.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta