Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Upute i obavijesti kandidatima za natječaj pročelnika

                  

 

                   

       REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

   KLASA: 112-01/14-01/3

   URBROJ: 2109/21-01-14-1

   Gornji Mihaljevec, 18.07.2014.  

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

 

      I. OPIS POSLOVA radnog mjesta:

  1. PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC:

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Gornji Mihaljevec u skladu sa Zakonom, Statutom općine i drugim propisima,

- organizira i koordinira obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga rada odjela i odgovoran je za njihovo pravilno i pravodobno obavljanje,

- izrađuje nacrte odluka i drugih akata općinskog vijeća,

- prati realizaciju proračuna općine i financijskog poslovanja, sastavlja proračunska izvješća, financijska i statistička izvješća,

- sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj općine,

- priprema sjednice općinskog vijeća, te vodi brigu o zakonitom radu vijeća,

- organizira poslove vezane uz objavljivanje odluka,

- pomaže načelniku i predsjedniku općinskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga,

- obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz kupoprodaju nekretnina,

- surađuje s građanima, pravnim i fizičkim osobama, ustanovama i drugim institucijama u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i predsjednik općinskog vijeća u skladu sa Zakonom i Statutom općine.

 

II.   PODACI O PLAĆI

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 2,70 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

             Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

             Provjera obuhvaća:

             - pisano testiranje,

             - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i  sposobnosti (pisanog testiranja).

              Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od ukupno 20 pitanja.

              Testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, službeničkih odnosa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, upravnog postupka i upravnih sporova, uredskog poslovanja i sustava Europske unije, provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug upravnog odjela.

             Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova, a Intervju se provodi samo s kandidatima / kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

             Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objaviti će se najmanje 5 dana prije održavanja provjere na web stranici  http://www.gornjimihaljevec.hr/, i oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

                - Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst,113/00, 124/00 - pročišćeni tekst , 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10,                  85/10 pročišćeni tekst),

                - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

                - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),

                - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),

                - Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10 i 143/12),

                - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09),

                - Sustav Europske unije (web stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova

                www.mvpei.hr - institucije EU,),

                - Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak    2013.),

                - Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji MIhaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“,ožujak 2013.),

                - Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

                - Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)

                - Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 48/13 - pročišćeni

                tekst),

                -  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 83/13),

                - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97 – čl. 28. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina,         33/00, 73/00, 127/00 – čl. 172. toč. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08 i 25/12)

                - Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)

                - Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)

                - Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)

                - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

                - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

                samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

                - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

                - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

                samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10).

 

PRAVILA TESTIRANJA

                Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja. Pismeno testiranje traje maksimalno 30 minuta.

                Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

                - koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

                - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

                - napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.

                Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

                Nakon provedbenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedbenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

                Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

                Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Gornji Mihaljevec http://www.gornjimihaljevec.hr/ te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec, najmanje 5 dana prije testiranja.

                Na oglasnoj ploči biti će izvješena  imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje. 

 

                                                                                                                         NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                             Goran Lovrec v.r.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta