Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Zapisnik o otvaranju prijava za natječaj pročelnika

 

Z A P I S N I K

o otvaranju prijava, pregledu i ocjeni prijava za javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec

 

  1. Pokretač javnog natječaja

Općina Gornji Mihaljevec, Jedinstveni upravni odjel, odgovorna osoba načelnik Općine Goran Lovrec.

  1. Objava javnog natječaja

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 112-01/14-01/2, URBROJ: 2109/21-01-14-1) objavljen u broju 86 od 18.07.2014.godine na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Listu „Međimurje“.

  1. Rok za dostavu prijava

Rok dostave za prijavu bio je 14 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, čime je rok za dostavu prijava trajao do 01.08.2014.godine.

  1. Vrijeme otvaranja, pregleda i ocjene prijava

06.08.2014.godine u 19,00 sati sastalo se Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec odabrano Odlukom o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 112-01/14-01/1, URBROJ: 2109/21-01-14-1).

  1. Otvaranje, pregled i ocjenu prijava izvršilo:

Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Gornji Mihaljevec, u sastavu:

            - Goran Lovrec, načelnik Općine Gornji Mihaljevec (za predsjednika),

            - Darko Horvat, zamjenik načelnika Općine Gornji Mihaljevec(za člana),

            - Robert Veselko, član Odbora za provedbu natječaja  (za člana).

 

U propisanom roku pristigle su dvije zamolbe za radno mjesto pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec. Drugih zamolba nije bilo. Nakon što je konstatirano da su pristigle dvije zamolbe, započelo je otvaranje istih:

Prijave prema redoslijedu otvaranja (zatvorenih) prijava s priloženim ispravama:

  1. ZAMOLBA - MILJANČIĆ KARLO, GORNJI MIHALJEVEC 40,GORNJI MIHALJEVEC, 40306 MACINEC

- prva zamolba pristigla je 25.07.2014.godine od strane Miljančić Karla iz Gornjeg Mihaljevca 40, Gornji  Mihaljevec.

- priloženo: prijava za natječaj, životopis, uvjerenje o stručnoj spremi – magistar ekonomije, domovnica, preslika osobne iskaznice, zahtjev  za dobivanje uvjerenja o nekažnjavanju, izjava o nepostojanju zapreka za zapošljavanje, potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (imenovani nije prijavljen na mirovinsko osiguranje – iz potvrde je evidentirano kako imenovani nema radni staž).

            - Pregledom prijave utvrđeni su sljedeći nedostaci:

            - ustanovljeno je da navedeni nema pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

             - nema položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit.

            a što su formalni uvjeti natječaja, te preduvjeti za stupanje u radni odnos na mjesto pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec.

- zaključeno je da Karlo Miljančić, Gornji Mihaljevec 40, Gornji Mihaljevec nema formalne uvjete za imenovanje pročelnika, pa se stoga niti ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj i istom će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj te također, ne može pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranju putem intervjua.

 

  1. ZAMOLBA – VERONIKA BLAŽON, GLAVNA 9, NOVAKOVEC, 40318 DEKANOVEC

- druga zamolba pristigla je 04.08.2014.godine od strane Veronike Blažon, Glavna 9, Novakovec.

- priloženo: zamolba, životopis, preslika domovnice, preslika diplome o stručnoj spremi (upravni pravnik), preslika ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, preslika  ugovora o radu s firmom GKP „ČAKOM“ d.o.o. Čakovec (dokaz o stažu), preslika ugovora o radu s firmom Megrad 3B d.o.o. Novakovec, izjava o nepostojanju zapreka zapošljavanja, preslika uvjerenja o nekažnjavanju, domovnica, potvrda o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

            - Pregledom prijave utvrđeni su sljedeći nedostaci:

            - ustanovljeno je da na dan 06.08.2014. godine, navedena nema pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, već četiri godine, jedan mjesec i                                     dvadeset i četiri dana

            -  nema položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit

            - navedena nema stručnu spremu magistra struke ili stručnog specijalista  pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja (upravni pravnik – stručni dodiplomski studij,viša                          stručna sprema).

            a što su formalni uvjeti natječaja, te preduvjeti za stupanje u radni odnos na mjesto pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec.

- zaključeno je da Blažon Veronika, Glavna 9, Novakovec, nema formalne uvjete za imenovanje pročelnika, pa se stoga niti ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj te također, ne može pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja niti testiranju putem intervjua.

 

ZAKLJUČAK

            Nakon otvaranja i razmatranja dviju prijavljenih zamolbi, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da prijavljeni Karlo Miljančić, Gornji Mihaljevec 40 i Veronika Blažon, Glavna 9, Novakovec ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se stoga ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj te ne mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja niti testiranju putem intervjua.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja odlučilo je da će natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec  biti ponovo raspisan u narednom vremenu.

 

Sastanak je završen u 20,06 sati.

Zapisnik je vodio načelnik Općine, Goran Lovrec.

 

Goran Lovrec v.r.                              Darko Horvat  v.r.                              Robert Veselko v.r.

         

KLASA: 112-01/14-01/2

URBROJ: 2109/21-10-14-4

Gornji Mihaljevec, 06.08.2014.g.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta