Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 21. sjednici održanoj 27. studenog, 2015. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

            Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Gornji Mihaljevec za komunalne djelatnosti:

 • Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
 • Javna rasvjeta
 • Održavanje groblja i grobnih kuća
 • Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša

            Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 • opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

 • Odvodnja atmosferskih voda
  • čišćenje slivnika
  • izgradnja novih slivnika,
  • sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika
  • izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova
  • redovito održavanje postojećih jarkova.
  • Izvori financiranja: komunalna naknada, prihod od korištenja javnih površina, ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina     2.000,00 kuna

 • skupljanje otpadaka iz koševa
 • ručno čišćenje uz rubnike
 • košnja i obnova travnjaka
 • održavanje trajnih nasada
 • održavanje cvjetnih gredica i sadnja
 • otklon uginulih životinja s javne površine
 • izrada hortikulturnog projekta

Izvori financiranja: komunalna naknada, ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje javnih površina                                                                       20.000,00 kuna

 • čišćenje nogostupa
 • održavanje prometne signalizacije
 • košnja bankina
 • urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

Izvori financiranja: komunalna naknada, ostali prihodi proračuna, naknada za koncesije

____________________________________________________________________________________

Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                             160.000,00 kuna

 • sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi
 • zimska služba

Izvori financiranja: komunalna naknada, ostali prihodi proračuna.

____________________________________________________________________________________

 • JAVNA RASVJETA 000,00 kuna
  • popravak javne rasvjete
  • potrošnja javne rasvjete

Izvori financiranja: komunalna naknada, ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

 • ODRŽAVANJE GROBLJA I GROBNIH KUĆA  500,00 kuna
  • održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

Izvori financiranja: naknada za održavanje groblja,

____________________________________________________________________________________

 • ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZGRADA ZA KORIŠTENJE         000,00 kuna
  • uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo
  • uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg
  • uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec
  • uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec
  • uređenje i održavanje doma kulture Preseka
  • uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

Izvori financiranja: komunalna naknada, prihod od zakupa, ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

REKAPITULACIJA

 • Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,   održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta 000,00 kn
 • Javna rasvjeta 000,00 kn
 • Održavanje groblja i grobnih kuća 500,00 kn
 • Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje 000,00 kn

____________________________________________________________________________________

           UKUPNO                                                                                                       464.500,00 kn

Članak 3.

            Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 464.500,00

kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 4.

            U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

Članak 5.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine.

 

KLASA: 400-09/15-01/12

URBROJ: 2109/21-02-15-1

Gornji Mihaljevec, 27. studenoga 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 
                              Josip Petković v.r.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Gornji Mihaljevec (pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak