Rješenje o prijelu u službu komunalnog djelatnika-grobara

Temeljem odredbe članka 5. stavak 1. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), članka 53. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 05/13) pročelnik Općine Gornji Mihaljevec, donosi

R J E Š E N J E

o prijmu u službu

  1. Danijel Kos, Badličan 16, 40306 Macinec, rođen 04.05.1974. godine, metaloprerađivač, 16 godina radnog iskustva na temelju ostvarenih rezultata u prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja te usmenog razgovora, prima se u službu 14. kolovoza 2018. godine na radno mjesto komunalnog djelatnika–grobar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (8 sati dnevno).
  2. Kos Danijelu se utvrđuje probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
  3. Plaća Kos Danijelu , utvrđuje se u visini umnoška koeficijenta za obračun plaće komunalnog djelatnika –grobar Jedinstvenog upravnog odjela  i  osnovice za obračun plaće uvećane za 0,5% na ime minulog rada za svaku godinu radnog staža.
  4. Danijel Kos počinje s radom 31. 08. 2018. godine.

Obrazloženje

Pročelnik Općine Gornji Mihaljevec raspisao je natječaj za prijam u službu komunalnog djelatnika -grobar  Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno  vrijeme, na puno radno vrijeme,  uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 67, na Internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na službenoj internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

Sukladno odredbama članka 23. i 24. Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi rješenje o prijmu u službu komunalnog djelatnika – grobar  upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata i rang liste Povjerenstva za provedbu natječaja za  prijam u službu komunalnog djelatnika - grobar

U provedenom postupku zaprimljena je 1 prijava.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da formalne uvjete zadovoljava  kandidat Danijel Kos

Navedeni kandidat  pozvan je na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  putem testa općeg znanja (članak 116. stavak 2. ZSN-a), kojem je pristupio  1 kandidat  Danijel  Kos

Na testu općeg znanja   Danijel Kos  je ostvario 65% bodova (6,5 bodova od 10 mogućih bodova)  te je pozvan na usmeni razgovor . Na usmenom razgovoru Kos Danijelu  je dodijeljeno 8 bodova od 10 mogućih bodova.

Sukladno članku 23. ZSN-a, Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelniku  izvješće o provedenom postupku testiranja, prema kojem je Danijel Kos  ostvario  ukupno 14,5  bodova od 20 mogućih bodova (6,5  bodova test općeg znanja  i  8 bodova usmeni razgovor )

Stoga je odlučeno da se Danijel Kos  prima u službu na radno mjesto komunalnog djelatnika –grobar  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, budući da zadovoljava sve propisane uvjete te je prethodnom provjerom znanja i sposobnosti  zadovoljio sve kriterije.

Sukladno prema gore navedenim činjenicama, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku Općine Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana od dana njegove dostave. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu. Žalba se predaje u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec.

PROČELNIK JUO
Karlo Miljančić v.r.

Rješenje o prijmu u službu (original - pdf)

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti-test općeg znanja (original - pdf)

Rezultati testa općeg znanja za prijam u službu komunalnog djelatnika-grobar  JUO Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu komunalnog djelatnika-grobar  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)