Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Odluka o organiziranju poslova civilne zaštite

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN RH 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129105, 109107, 125108, 36/09, 150111, 144112, 19113 - proč. tekst, 137115, 123117 i 98119), članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82115, 118118 i 31120) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske Županije 2119), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec je na svojoj 18. sjednici održanoj 15.04.2020., donijelo slijedeću

ODLUKU
o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Članak 1.

Općina Gornji Mihaljevec će u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec i jedinicama lokalne samouprave koje su s njom prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu, zajednički i prema potrebama, organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv"koronavirusa (COVID - 19).

Za obavljanie poslova iz prethodnog stavka ovog članka osniva se Koordinacija stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće stožere civilne zaštite jedinica lokalne samouprave iz prvog stavka ovog članka, koju čine načelnici i zamjenici načelnika postojećih stožera civilne zaštite na području djelovanja.

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije iz prethodnog stavka .ovog članka, odnose se jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Gornji Mihaljevec na potpisivanje Sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave iz članka 1. ove Odluke, o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite, sukladno ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec i objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

KLASA: 021-05120-0113
URBROJ : 21 09121 -02-20-02
Gornji Mihaljevec, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Robert Kos

Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite (original - pdf)

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak