Za više informacija klikni na sliku
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!


Poziv i upute za testiranje za komunalnog djelatnika - grobara

SVIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE

UVJETE NATJEČAJA ZA KOMUNALNOG DJELATNIKA-GROBAR

JUO OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

 

PREDMET: Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja  -  dostavlja se

Poštovani,

            Dana 9.kolovoza 2018. godine održao se sastanak Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu komunalnog djelatnika-grobar u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec. Na sastanku su bile otvarane pristigle prijave za navedeni natječaj.

            Obavještavamo Vas da ispunjavate formalne uvjete iz natječaja te da možete pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja. Provjera putem testa općeg znanja održat će se u utorak 14.08.2018. u 7:00 sati u uredu Općine Gornji Mihaljevec.

            Usmeni razgovor provesti će se samo s kandidatima koji će ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na testu općeg znanja. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testu općeg znanja, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.          

Srdačan pozdrav!

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Robert Veselko v.r.

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja (original - pdf)

 

============================================

============================================

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG DJELATNIKA – GROBAR U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KOMUNALNI DJELATNIK – GROBAR

 

OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 •  obavlja ukop umrle osobe – iskop grobne jame, zatrpavanje grobne jame, dizanje grobne ploče i ponovna postava iste, čišćenje okoline nakon ukopa, oblikovanje grobnog mjesta.
 • obavlja košnju zelenih površina ispred i oko mrtvačnice, na prilaznim stazama i parkiralištima.
 • obavlja košnju visokih trava na svim parkiralištima oko groblja i mrtvačnice.
 • obavlja košnju zelenih površina na groblju i između grobova.
 • obavlja košnju trave na grobovima koji se ne održavaju redovito.
 • čišćenje pokošene trave sa grobova i odlaganje u kontejner.
 • obrezivanje raslinja oko mrtvačnice.
 • obrezivanje živica i ukrasnog grmlja na groblju.
 • održavanje reda i čistoće u dijelu groblja gdje se nalaze kontejneri za odvoz smeća.
 • čišćenje svih prostorija u mrtvačnici i prostora ispred mrtvačnice prije ukopa i nakon ukopa.
 • prozračivanje prostorija mrtvačnice svaki dan.
 • generalno čišćenje prostorija mrtvačnice jednom mjesečno.
 • pregled svih objekata na groblju, te utvrđivanje i otklanjanje utvrđenih nedostataka. 
 • čišćenje groblja, prostora oko mrtvačnice i parkirališta od smeća.
 • čišćenje poslije ukopa od vijenaca, cvijeća i sl. 
 • čišćenje snijega sa svih staza na groblju, prilaznih staza na groblju i prostora ispred i oko mrtvačnice.
 • nadzor nad izvođenjem radova na groblju (izgradnja i renoviranje nadgrobnih spomenika, te ostalih radova).
 • sortiranje smeća (odvajanje lampaša od ostalog smeća).
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada, te poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

 PODACI O PLAĆI

Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,20 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

 Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (opći i posebni uvjeti, te pravodobna i potpuna dokumentacija). Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testu općeg znanja i/ili usmenom razgovoru  smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Provjera obuhvaća:

 • test općeg znanja (pitanja, npr. tko je predsjednik Republike Hrvatske)
 • usmeni razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu općeg znanja

Test općeg znanja  sastoji se od ukupno 10 pitanja.

Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na testu općeg znanja je 10 bodova, a usmeni razgovor se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na testu općeg znanja.

Kandidati će pristupiti testu općeg znanja  dana 14.08.2018. godine u  7,00 sati, Gornji Mihaljevec 74, ured općine.

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na test općeg znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja. Test općeg znanja  traje maksimalno 20 minuta.

Za vrijeme testa općeg znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz usmeni razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec. Rezultati usmenog razgovora boduju se od 1 do 10 bodova.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Robert Veselko v.r.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG DJELATNIKA – GROBAR U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC  (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak