Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
CURICE BUDITE MAŽORETKINJE
Kontakt: Gordana 099 401 75 68
Danijela 098 960 64 83

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Javni natječaj za održavanja cesta u zimskim uvjetima 

Na temelju članka 33.stavak 1, članka 44.stavak 2 i članka 48.stavak 2, Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18 ) i Odluke o komunalnim djelatnostima području Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 363-01/18-01/17, URBROJ: 2109/21-01-18-1)  dana 14.01.2019.godine općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec

na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

 

 1. Naručitelj: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, OIB: 86063681036.
 1. Predmet javnog natječaja: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
 2. Mjesto izvršenja: Općina Gornji Mihaljevec
 3. Vrijeme na koje se zaključuje Ugovor: 4 godine
 4. Ponuda mora sadržavati:
 • ponuđenu cijenu čišćenja snijega po kilometru,
 • ponuđenu cijenu čišćenja snijega po satu soljenja i čišćenja parkirališta,
 • specifikacija raspolaganja sa strojevima za zimsku službu (fotografije),
 • informacija da li ponuđač ima sklopljen ugovor sa drugim dobavljačima za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima       “zimska služba.”
 1. Rok za dostavu ponude je: 25.01.2019. godine do 12.00 sati, osobnom dostavom u Ured Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74. Dostava putem pošte nije moguća. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, sa svim traženim prilozima, u zatvorenoj omotnici s imenom,prezimenom i adresom ponuditelja usluga, s naznakom „NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA – ''ZIMSKA SLUŽBA''.
 2. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 3. Otvaranje ponuda je: 25.01.2019.godine u 18.00 sati u prostorijama Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74.
 4. Ponude otvara Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i postupka nabava roba, radova i usluga Općine Gornji Mihaljevec zajedno s načelnikom Općine Gornji Mihaljevec.
 5. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
 6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi ekonomski najprihvatljiviju ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – “zimska služba”.
 7. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec.
 8. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – “zimska služba” na području Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.
 9. Natjecatelj je obvezan potpisati Ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
 10. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.
 11. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

 KLASA: 363-01/18-01/19

 URBROJ: 2109/21-01-18-3 

 NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Gornji Mihaljevec na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (original - pdf)