Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Plan prijma u službu za 2014.godinu

 

             

                         

 

      REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

   O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

 

            Temeljem članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 11. srpnja 2014. godine, donosi

 

P L A N   P R I J M A 

U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

ZA 2014. GODINU

I.

            Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika i izvršitelja javnih radova u Jedinstvenom upravnom odjelu za 2014. godinu.

 II.

            Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec te njegovim Izmjenama i dopunama sistematizirano je osam radnih mjesta:

 

 1. Pročelnik – 1 izvršitelj,
 2. Upravno – administrativni referent – 1 izvršitelj,
 3. Referent za proračun i financije – 1 izvršitelj,
 4. Komunalni referent (komunalni redar) – 1 izvršitelj,
 5. Čistač – 1 izvršitelj,
 6. Komunalni radnik (grobar) – 1 izvršitelj,
 7. Komunalni radnik (domar) – 1 izvršitelj,
 8. Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj.

 

            Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec popunjena sljedeća radna mjesta na neodređeno vrijeme:

 

 1. Komunalni referent (komunalni redar) – 1 izvršitelj,
 2. Komunalni radnik (grobar) – 1 izvršitelj,
 3. Komunalni radnik (domar) – 1 izvršitelj,
 4. Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj.

 

            Ostala radna mjesta su nepopunjena.

III.

             Planira se novo zapošljavanje službenika u 2014. godini.

 1. Radno mjesto pročelnika – 1 izvršitelj; stručno znanje magistar struke ili stručni specijalist  pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja na  neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 (četiri) sata dnevno. 
 2. Radno mjesto Referent za administrativne i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj; stručno znanje SSS ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

IV.

            Utvrđuje se prijam jednog vježbenika u 2014. godini – SSS ili VSS smjer upravni referent, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od jedne godine, u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

            Prijam osobe vršit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a provodit će se ukoliko budu osigurana sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 V.

            Utvrđuje se prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme radi povećanog obima poslova na području komunalne djelatnosti, 8 izvršioca, prema posebnom Programu javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područni ured Čakovec, a provodit će se ukoliko budu osigurana sredstva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji osigurava sredstva financiranja.

   VI.

            Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina pripadnici romske nacionalne manjine u natječaju za popunu navedenih nepopunjenih mjesta imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidati – pripadnici romske nacionalne manjine dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

 VII.

            Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj web  stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

Klasa: 022-05/14-01/1                                                                                      NAČELNIK

Urbroj: 2109/21-14-01-1                                                                               Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 11.07.2014.godine