Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

   

           

                  

     REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

                Na temelju članka 6.st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” 125/11) i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (KLASA: 372-03/14-01/6, URBROJ: 2109/21-02-14-1) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec 

I. Predmet javnog natječaja je :

  1. Poslovni prostor u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu, koji uključuje prostoriju u južnom dijelu Doma kulture glavne zgrade smještena između glavnog ulaza u Dom kulture sa jedne strane i telefonske centrale sa druge strane, skladišni prostor, zajednički hodnik i WC ukupno uporabne površine 53,34 m2, te terasa ukupne površine 32 m2.

Namjena poslovnog prostora je ugostiteljstvo – tiha djelatnost.

II. Uvjeti natječaja

                - poslovni prostor daje se u zakup na pet godina

                - početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 1.700,00 kuna

                - natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.700,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN: HR3524850031860400003 sa svrhom doznake – jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine    Gornji Mihaljevec, model HR68, PNB 7706-OIB uplatitelja

                - javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj

                - pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom    predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

III. Ponuda mora sadržavati:

                - ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno  naziv, adresu i OIB pravnog objekta

                - ponuđenu cijenu

                - dokaz o uplaćenoj jamčevini

                - izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja

                - potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne starije od 24.listopada 2014.godine

                - bon 1 ne stariji od 31.07.2014. i bon 2 ne stariji od 24.listopada 2014.godine

                - potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe natjecatelja

                - ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

IV. Rok za dostavu ponude je 04.studeni 2014.godine do 15,00 sati u Ured Općine bez obzira na način dostave.

V. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu ili osobnom dostavom.

VI. Ponude se ne otvaraju javno.

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

IX. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.

X. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XI. Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XII. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.

XIII. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec, u lokalnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

KLASA:  372-03/14-01/6                                                                                                                NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-14-6                                                                                                              Goran Lovrec v.r.